26 lutego 2019 – Patronat merytoryczny PIHRB nad Seminarium nt. CSR organizowanym przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie

26 lutego, 2019

PIHRB objął patronatem merytorycznym seminarium CSR w Częstochowie organizowane przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Wydarzenie pod tytułem „Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny i jego pracownicy” jest poświęcone najważniejszej grupie interesariuszy – pracownikom.
Moderację całości wydarzenia, podobnie jak jego pierwszą edycję przed rokiem, powierzono prezesce PIHRB, Beacie Faracik.

Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk wobec pracowników w ujęciu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz inspirowanie i promowanie działań przyczyniających się do ciągłego i zrównoważonego rozwoju.

Seminarium to biznesowe spotkanie, zrzeszające Przedsiębiorstwa Społeczne, przedsiębiorców, IOB, środowisko akademickie . To również szansa na wymianę spostrzeżeń, doświadczeń i wymianę kontaktów.Skip to content