!

Lighthouse-keepers: Business and Human Rights Cooperation Network

Latarnicy – Sieć Współpracy na rzecz Praw Człowieka w Biznesie

Application/Wniosek: K1d/0665

30 December 2021 – 30 June 2023
30 grudnia 2021 – 30 czerwca 2023

The project benefits from a grant under the Active Citizens Fund – Regional from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Wprowadzenie

Istotą projektu jest stworzenie i rozwój sieci współpracujących ze sobą ekspertów w obszarze praw człowieka i biznesu oraz upowszechnienie wiedzy nt. praw człowieka w kontekście biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.

W ramach projektu przygotowane zostaną przystępne materiały dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką projektu, a pilotażowa grupa przyszłych ekspertów (25 osób) wyposażona zostanie w wiedzę, kompetencje i umiejętności umożliwiające podjęcie działań wspierających wdrożenie Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka w swoich krajach, a tym samym przyczyniających się do poprawy poszanowania praw człowieka przez biznes. Jednocześnie prowadzone będą prace, by położyć podwaliny pod uniwersalny standard dot. zasad etycznej współpracy organizacji pozarządowych z firmami.

Projekt skupia się na problemie praw człowieka w kontekście biznesu w Polsce, ale ma również zasięg regionalny ze względu na międzynarodowy charakter zagrożeń dla praw człowieka.

W realizację projektu zaangażowani, obok PIHRB jako lidera, będą także partnerzy z Ukrainy: Uniwersytet im. Jarosława Mądrego w Charkowie i z Islandii: Stowarzyszenie Alda oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Rezultatem działania sieci będzie rozwinięta działalność rzecznicza, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie praw człowieka, która w konsekwencji zwiększy ochronę praw człowieka w Polsce i krajach pochodzenia uczestników i uczestniczek Letniej Akademii Praw Człowieka i Biznesu.

Odbiorcy bezpośredni: osoby studiujące (ostatnie lata studiów), początkujący profesjonaliści i profesjonalistki z Polski, Ukrainy i innych państw Europy Wschodniej w rozumieniu ONZ)

Odbiorcy pośredni: przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie oraz osoby świadczące dla nich pracę, władze publiczne oraz media.

Adres kontaktowy dla projektu: ceeca_bhr@pihrb.org

Zachęcamy także do zapisania się na newsletter, w którym staramy się informować regularnie o organizowanych wydarzeniach czy publikowanych materiałach.

Lighthouse keepers – the project of BHR Cooperation network – is over.

Below you can find a booklet presenting the key publications and teaching resources available to all who would like to deepen their understanding of human rights in the business context.

Most of the materials are the Lighthouse keepers project outputs.

BUSINESS & HUMAN RIGHTS IN CEE & CENTRAL ASIA PROJECT OUTPUTS: 2022/2023 PUBLICATIONS AND VIDEOS.

Realizatorzy projektu

        Lider projektu

    Partnerzy projektu

Projekt jest realizowany przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB) w partnerstwie z Ukraińskim Narodowym Uniwersytetem Prawa im. Jarosława Mądrego, reprezentowanym w projekcie przez prof. Olenę Uvarovą oraz z islandzkim Stowarzyszeniem Alda (isl. Alda – félag um sjálfbærni og lýðræði; ang. Alda – Association for Sustainable Democracy), reprezentowanym w projekcie przez Sævara Finnbogasona (członka zarządu), a także Rzeczniczkę Praw Dziecka w Islandii (isl. Umboðsmaður barna; ang. Ombudsman for Children), prof. Salvör Nordal.

Główne etapy projektu

1. Opracowanie materiałów w języku polskim i ukraińskim, w tym na stronę Central and Eastern Europe and Central Asia Resource Hub on Business & Human Rights (CEECA Resource Hub).

Wersja polska        Wersja ukraińska

2. Wizyta studyjna i warsztat nt. etycznych zasad współpracy między organizacjami pozarządowymi a biznesem (28-29.06.2022; Reykjavík Islandia).

Za nami bardzo cenna i ważna wizyta studyjna u naszego partnera – islandzkiej organizacji pozarządowej Alda – Association for Sustainable Democracy, która odbyła się w ramach projektu: Lighthouse-keepers: Business and Human Rights Cooperation Network (Latarnicy – Sieć Współpracy na rzecz Praw Człowieka w Biznesie).

Przez pełne dwa dni mieliśmy okazję poznawać specyfikę funkcjonowania islandzkich organizacji pozarządowych odpowiadając sobie między innymi na pytania:

 • Jaki jest cel tworzenia kodeksu postępowania lub kodeksu etyki przez organizacje pozarządowe w kontekście współpracy z biznesem (oraz z innymi interesariuszami)?
 • Co jest ważniejsze w budowaniu zdrowych relacji organizacji pozarządowych z biznesem – transparentność czy zaufanie? Jak ma się jedno pojęcie do drugiego? Czy można pozyskać zaufanie bez transparentności? Czy transparentność nie wyklucza potrzeby zaufania?
 • Jak zbudować społeczne zaufanie do organizacji? Jaką ma ono wartość w kontekście działalności organizacji pozarządowych?
 • Jaki jest poziom zaufania społecznego do organizacji pozarządowych w Islandii, Polsce i Ukrainie? Jaka jest obecna sytuacja, trudności i wyzwania, dobre praktyki?
 • Jak wyglądała (wygląda) islandzka droga do krótszego tygodnia pracy? Jaki był (jest) jej przebieg, wyzwania, trudności, osiągnięcia oraz inspiracje dla Polski i Ukrainy?

Oprócz wielu pomysłów i inspiracji, przywieźliśmy ze sobą ciekawe kontakty i zadzierzgnięte nowe merytoryczne więzi.

Kontynuacją wizyty studyjnej jest webinarium, które w dużym stopniu odnosi się do tematów poruszonych powyżej.

Temat: Zasady etyczne współpracy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych (Ethical Principles of Business and NGO Cooperation).

Webinarium w języku angielskim z tłumaczeniem na język rosyjski.

Więcej informacji o webinariach…

Pokłosiem warsztatu czerwcowego i dodatkowo zorganizowanego – wrześniowego jest raport: Transparentność, kodeksy etyczne oraz relacje pomiędzy organizacjami pozarządowymi a biznesem autorstwa Sævara Finnbogasona. Raport jest dostępny w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej.

3. Core CEE&CA Summer Academy on Human Rights & Business (Letnia Akademia Praw Człowieka i Biznesu).

To pięciodniowy cykl wykładów i warsztatów, który odbył się w dniach 21-27.09.2022 na platformie zoom.

Stanowi jeden z trzech składowych elementów Full CEE&CA Summer Academy on Human Rights & Business.

4. Cykl webinariów tematycznych.

Podstrona poświęcona cyklowi webinariów.

Stanowi jeden z trzech składowych elementów Full CEE&CA Summer Academy on Human Rights & Business.

CEE&CA Full Summer Academy on BHR Webinars to seria czterech webinariów tematycznych skupiających się na zagadnieniach z obszaru biznesu i praw człowieka. Każde z webinariów dedykowane jest innej problematyce prezentowanej z perspektywy państw Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.

Webinary są:

 • bezpłatne dla osób w nich uczestniczących,
 • otwarte dla wszystkich zainteresowanych danymi zagadnieniami,
 • prowadzone na platformie zoom (link wysyłany jest do osób, które się zarejestrowały: link do formularza rejestracyjnego).
 • symultanicznie tłumaczone angielski-rosyjski i rosyjski-angielski.

WEBINARIUM #1:  27.10.2022; 12.30- 14.00 CET

Equality, Diversity & Inclusion – Challenges and How to Answer Them

WEBINARIUM #2:  8.11.2022; 14.30-16.00 CET

Ethical Principles of Business and NGO Cooperation

WEBINARIUM #3: 24.11.2022; 14.30 – 16.00 CET

Holding Corporations Accountable. Impact of Jurisprudence and Non-judicial Mechanisms

WEBINARIUM # 4: 6.12.2022;  13.30 – 15.00 CET

Children Rights and Business

Więcej informacji… (informacje tylko w języku angielskim).

5. Publikacja.

Faracik, B., Uvarova, O. (red.) (2023). How (not) to Do Business and Human Rights in Central and Eastern Europe and Central Asia. Case Studies, PIHRB WPS 1/2023, Częstochowa: Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.

Публикация на русском языке: Как (не) заниматься бизнесом и правами человека в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии. Примеры из практики”

Stanowi jeden z trzech kompatybilnych elementów Full CEE&CA Summer Academy on Human Rights & Business. Zawiera 15 case studies z regionu.

6. Konferencja podsumowująca – odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 w Warszawie.

Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej konferencji.

Introduction

The objective of the project is to create and develop a network of BHR experts and to raise  awareness of business and human rights in the region of Central and Eastern Europe and Central Asia.      

In the course of the project we will develop content for the wider public, and a pilot group of future experts (25 people) will obtain the knowledge, skills and competences that will allow them to support the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in their respective countries, which will contribute to improvement in the respect for human rights in the context of business operations. At the same time, the project will undertake the effort of creating the foundation for a universal standard to be developed that will guide interactions between NGOs and businesses. 

The project focuses on business and human rights in Poland; however, it has regional reach as threats to human rights are of international nature.   

The project is led by the PIHRB, who is joined by partners from Ukraine: the Yaroslav Mudryi National Law University in Kharkiv and from Iceland: the ALDA Association and the Icelandic Ombudsman for Children. 

The expert network developed in this project will result in better human rights advocacy, education, and training, which will lead to improved protection of human rights in Poland as  well as the countries of the participants of the Summer Academy of Human Rights and Business.

Direct beneficiaries: students of their last years of studiesnew professionals form Poland, Ukraine and other Eastern European Countries (by UN definition). 

Indirect beneficiaries: entrepreneurs, their employees and cooperants, public authorities and media.

To contact us about the project, please write at: ceeca_bhr@pihrb.org 

Sing up for our newsletter in which we inform users of upcoming events and publications.    

Key project phases

1. Drafting of materials in Polish and Ukrainian, including content for the Central and Eastern Europe and Central Asia Business & Human Rights RESOURCE HUB (CEECA RH) website.

Polish version          Ukrainian version

2. A study visit and workshop on the ethical aspects of relationships between NGOs and the busines sector (28-29.06.2022; Reykjavik, Iceland).

We had a valuable study visit during which we met with our project partner, the Icelandic NGO Alda – Association for Sustainable Democracy. The visit was part of a project: Lighthouse-keepers: Business and Human Rights Cooperation Network.

We spent two summer days (28-29 June 2022) learning about how Icelandic NGOs operate and discussing such topics as:

 • What is the purpose of an NGO creating a code of conduct or a code of ethics when in cooperation with business (and other stakeholders)?
 • What is more important in building a healthy relationship between an NGO and business – transparency or trust? How does one concept relate to the other? Can trust be gained without transparency? Doesn’t transparency exclude the need for trust?
 • How is public trust built in an organisation? What value does it have in the context of NGO activities?
 • What is the level of public trust towards NGOs in Iceland, Poland and Ukraine? What is the current situation? What are the difficulties, challenges and good practices?
 • What was (is) the Icelandic way to a shorter working week? What was (is) its course, challenges, difficulties, achievements and inspiration for Poland and Ukraine?

The visit resulted in many ideas and insights. In addition to that, we have made some interesting contacts and forged new relationships.

The webinar that followed the visit related mainly to the topics raised above.
Webinar date: 8 November 2022.

The title of the webinar: Ethical Principles of Business and NGO Cooperation.

The outcomes of the workshops organized and led by ALDA – The Association for Sustainable Democracy on June 29th and September 21st, 2022 is presented in the report: Transparency, codes of ethics and relationship between NGOs and business writen by Sævar Finnbogason.

3. Core Summer Academy of Human Rights and Business (21-27.09.2022).

It’s a part of Full CEE&CA Summer Academy on BHR.

4. A series of thematic webinars (27.10.2022-06.12.2022).

Subpage dedicated to the Series of Webinars.

The CEE&CA Full Summer Academy on BHR Webinars is a series of four webinars on Human Rights and Business, each dedicated to a specific issue, presented through the CEE & CA perspective.

The webinars are:

 • free of charge,
 • open to anyone who is interested in the topic and registers for the event,
 • translated: English – Russian simultaneous interpretation will be provided,
 • held on zoom – the link to the event will be provided only to the registered participants.

WEBINAR #1:  27th OCTOBER 2022; 12.30- 14.00 CET

Equality, Diversity & Inclusion – Challenges and How to Answer Them

WEBINAR #2:  8th November 2022; 14.30 pm-16.00 CET

Ethical Principles of Business and NGO Cooperation

Webinar #3: 24th November 2022; 14.30 – 16.00 CET

Holding Corporations Accountable. Impact of Jurisprudence and Non-judicial Mechanisms

Webinar # 4: 6 th DECEMBEr 2022;  13.30 – 15.00 pm CET

Children Rights and Business

More information…

5. A publication.

Faracik, B., Uvarova, O. (eds) (2023). How (not) to Do Business and Human Rights in Central and Eastern Europe and Central Asia. Case Studies, PIHRB WPS 1/2023, Częstochowa: Polish Institute for Human Rights and Business.

Публикация на русском языке: Как (не) заниматься бизнесом и правами человека в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии. Примеры из практики”

It’s a part of Full CEE&CA Summer Academy on BHR. It  consists of  15 case studies from the region.

6. A  summary conference:  1-2 June 2023. More information…

Partnership

Project Leader

              Project Partners

Lider projektu

    Partnerzy projektu

The project is conducted by the by the Polish Institute for Human Rights and Business (PIHRB) (Polish: Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu PIHRB) in partnership with the Ukrainian Yaroslav Mudryi National Law University (Ukrainian: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) represented by professor Olena Uvarova, Alda – Association for Sustainable Democracy (Icelandic: Alda – félag um sjálfbærni og lýðræði) represented by Sævar Finnbogason (boardmember), the Icelandic Ombudsman for Children (Icelandic: Umboðsmaður barna) represented by professor Salvör Nordal.

Skip to content