!

Lighthouse-keepers: Business and Human Rights Cooperation Network

Latarnicy – Sieć Współpracy na rzecz Praw Człowieka w Biznesie

Application/Wniosek: K1d/0665

30 December 2021 – 30 June 2023
30 grudnia 2021 – 30 czerwca 2023

Wprowadzenie

Istotą projektu jest stworzenie i rozwój sieci współpracujących ze sobą ekspertów w obszarze praw człowieka i biznesu oraz upowszechnienie wiedzy nt. praw człowieka w kontekście biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.

W ramach projektu przygotowane zostaną przystępne materiały dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką projektu, a pilotażowa grupa przyszłych ekspertów (25 osób) wyposażona zostanie w wiedzę, kompetencje i umiejętności umożliwiające podjęcie działań wspierających wdrożenie Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka w swoich krajach, a tym samym przyczyniających się do poprawy poszanowania praw człowieka przez biznes. Jednocześnie prowadzone będą prace, by położyć podwaliny pod uniwersalny standard dot. zasad etycznej współpracy organizacji pozarządowych z firmami.

Projekt skupia się na problemie praw człowieka w kontekście biznesu w Polsce, ale ma również zasięg regionalny ze względu na międzynarodowy charakter zagrożeń dla praw człowieka.

W realizację projektu zaangażowani, obok PIHRB jako lidera, będą także partnerzy z Ukrainy: Uniwersytet im. Jarosława Mądrego w Charkowie i z Islandii: Stowarzyszenie Alda oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Rezultatem działania sieci będzie rozwinięta działalność rzecznicza, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie praw człowieka, która w konsekwencji zwiększy ochronę praw człowieka w Polsce i krajach pochodzenia uczestników i uczestniczek Letniej Akademii Praw Człowieka i Biznesu.

Odbiorcy bezpośredni: osoby studiujące (ostatnie lata studiów), początkujący profesjonaliści i profesjonalistki z Polski, Ukrainy i innych państw Europy Wschodniej w rozumieniu ONZ)

Odbiorcy pośredni: przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie oraz osoby świadczące dla nich pracę, władze publiczne oraz media. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu, zajrzyj na: ceeca_bhr@pihrb.org

Zachęcamy także do zapisania się na newsletter, w którym staramy się informować regularnie o organizowanych wydarzeniach czy publikowanych materiałach.

Bądź na bieżąco z projektem:

Główne etapy projektu

1. Opracowanie materiałów w języku polskim i ukraińskim, w tym na stronę Central and Eastern Europe and Central Asia Resource Hub on Business & Human Rights (CEECA Resource Hub).

2. Wizyta studyjna i warsztat nt. etycznych zasad współpracy między organizacjami pozarządowymi a biznesem.

3. Letnia Akademia Praw Człowieka i Biznesu.

4. Cykl webinariów tematycznych.

5. Publikacja.

6. Konferencja podsumowująca.

Realizatorzy projektu

Lider projektu

Partnerzy projektu

Projekt jest realizowany przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB) w partnerstwie z Ukraińskim Narodowym Uniwersytetem Prawa im. Jarosława Mądrego, reprezentowanym w projekcie przez prof. Olenę Uvarovą oraz z islandzkim Stowarzyszeniem Alda (isl. Alda – félag um sjálfbærni og lýðræði; ang. Alda – Association for Sustainability and Democracy), reprezentowanym w projekcie przez Sævara Finnbogasona (członka zarządu), a także prof. Salvör NordalRzeczniczkę Praw Dziecka w Islandii (isl. Umboðsmaður barna; ang. Ombudsman for Children) i profesorkę na Uniwersytecie Islandzkim (isl. Háskóli Íslands; ang. University of Iceland).

Realizatorzy projektu

Lider projektu

Partnerzy projektu

Projekt jest realizowany przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB) w partnerstwie z Ukraińskim Narodowym Uniwersytetem Prawa im. Jarosława Mądrego, reprezentowanym w projekcie przez prof. Olenę Uvarovą oraz z islandzkim Stowarzyszeniem Alda (isl. Alda – félag um sjálfbærni og lýðræði; ang. Alda – Association for Sustainability and Democracy), reprezentowanym w projekcie przez Sævara Finnbogasona (członka zarządu), a także prof. Salvör NordalRzeczniczkę Praw Dziecka w Islandii (isl. Umboðsmaður barna; ang. Ombudsman for Children) i profesorkę na Uniwersytecie Islandzkim (isl. Háskóli Íslands; ang. University of Iceland).

Introduction

The objective of the project is to create and develop a network of BHR experts and to raise  awareness of business and human rights in the region of Central and Eastern Europe and Central Asia.      

In the course of the project we will develop content for the wider public, and a pilot group of future experts (25 people) will obtain the knowledge, skills and competences that will allow them to support the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in their respective countries, which will contribute to improvement in the respect for human rights in the context of business operations. At the same time, the project will undertake the effort of creating the foundation for a universal standard to be developed that will guide interactions between NGOs and businesses. 

The project focuses on business and human rights in Poland; however, it has regional reach as threats to human rights are of international nature.   

The project is led by the PIHRB, who is joined by partners from Ukraine: the Yaroslav Mudryi National Law University in Kharkiv and from Iceland: the ALDA Association and the Icelandic Ombudsman for Children. 

The expert network developed in this project will result in better human rights advocacy, education, and training, which will lead to improved protection of human rights in Poland as  well as the countries of the participants of the Summer Academy of Human Rights and Business.

Direct beneficiaries: students of their last years of studiesnew professionals form Poland, Ukraine and other Eastern European Countries (by UN definition). 

Indirect beneficiaries: entrepreneurs, their employees and cooperants, public authorities and media.

To learn more about the project, please see: ceeca_bhr@pihrb.org 

Sing up for our newsletter in which we inform users of upcoming events and publications.    

Stay up to date with the project:

Key project phases

1. Drafting of materials in Polish and Ukrainian, including content for the Central and Eastern Europe and Central Asia Business & Human Rights RESOURCE HUB (CEECA RH) website.

2. A study visit and workshop on the ethical aspects of relationships between NGOs and the busines sector.

3. Summer Academy of Human Rights and Business.

4. A series of thematic webinars. 

5. A publication.

6. A  summary conference.

Summer Academy of Human Rights and Business

Steering Committee 

Partnership

Leader

Partners

The project is conducted by the Polish Institute for Human Rights and Business (Polish: Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu PIHRB) in partnership with the Ukrainian Yaroslav Mudryi National Law University (Ukrainian: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), represented by professor Olena Uvarova, the Icelandic Association for Sustainability and Democracy Alda (Icelandic: Alda – félag um sjálfbærni og lýðræði), represented by Sævar Finnbogason (boardmember), and professor Salvör Nordal, the Icelandic Ombudsman for Children (Icelandic: Umboðsmaður barna), professor at the University of Iceland (Icelandic: Háskóli Íslands).

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

    Skip to content