Podsumowanie konferencji nt. Krajowego Planu Działań dot. biznesu i praw człowieka, 2.10.2017

2 października br., odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu konferencja nt. realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020.

W ciągu ostatniej dekady społeczność międzynarodowa, w tym organizacje międzynarodowe jak ONZ, OECD, Unia Europejska czy Rada Europy, zainicjowała liczne projekty i podjęła praktyczne działania, mające na celu precyzyjne określenie roli i odpowiedzialności rządów, biznesu i społeczeństwa w celu zapewnienia ochrony i poszanowania praw człowieka. Szczególne miejsce zajmują w tym kontekście Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka przyjęte przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2011 r., oparte na trzech filarach:

  1. Zobowiązanie państwa do ochrony praw człowieka,
  2. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka oraz
  3. Dostęp do środków zaradczych.

Wytyczne ONZ stały się globalnym punktem odniesienia dla wszystkich działań na rzecz poprawy poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu. Efektem wysiłków mających na celu ich wdrożenie na poziomie krajowym, jest m.in. Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 (KPD) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 maja 2017 r.

Zgodnie z zapisami KPD odpowiedzialne resorty są zobowiązane przygotować do końca 2017 r. harmonogramy wdrażania poszczególnych działań. Do końca 2018 r. zaś będzie przygotowany pierwszy raport z postępu prac w zakresie wdrażania Wytycznych ONZ oraz katalog dobrych praktyk.

Konferencja „Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka – realizacja Krajowego Planu Działania” była pierwszym spotkaniem, skierowanym przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej, ale też przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, mającym na celu kompleksowe przedstawienie problematyki przyjętego niedawno Krajowego Planu Działania i zapewnienie przestrzeni do wspólnej dyskusji na temat najskuteczniejszych metod wdrażania KPD, potencjalnych działań partnerskich, jak też niezbędnych działań ustawodawczych zapewniających pełną realizację Wytycznych ONZ.

Konferencję otworzyły wystąpienia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jadwigi Emilewicz oraz Podsekretarz Stanu w MSZ, Joanny Wroneckiej. Wprowadzenie do problematyki praw człowieka w biznesie przedstawiła Prezeska Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Beata Faracik.

Wśród obszarów tematycznych, którym poświęcono najwięcej uwagi znalazły się m.in. przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu i pracy przymusowej, działania mające zapewnić ochronę sygnalistów, zapewnienie równowagi życia zawodowego i rodzinnego, poszanowanie praw człowieka w kontekście zamówień publicznych, zwiększenie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w kontekście sektora usług turystycznych jak również odpowiedzialność pośredników internetowych za treści publikowane w internecie.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu. Wśród mówców i panelistów konferencji znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Zamówień Publicznych, Uniwersytetu Warszawskiego  oraz następujących organizacji: La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Fundacja Panoptykon.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się m.in. na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Krajowy Plan Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych  oraz stronie Ministerstwa Rozwoju.

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka są dostępne w zakładce Publikacje na stronie Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

 

WYSTĄPIENIA, PREZENTACJE, RAPORT: 

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl