Prawa człowieka i biznes – baza wiedzy

Kluczowe portale

Kluczowe standardy (mające „autoryzację” rządów)

1. WYTYCZNE ONZ DOTYCZĄCE BIZNESU I PRAW CZŁOWIEKA. Wdrażanie dokumentu ramowego ONZ „Chronić, szanować i naprawiać” (2011)

[Przyjęte jednogłośnie przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2011 r.]

 

Materiały dodatkowe, objaśniające Wytyczne ONZ:

2. WYTYCZNE OECD DLA PRZEDSIĘBIORSTW WIELONARODOWYCH (wersja 2011, z nowym rozdziałem IV dot. praw człowieka)
3. REKOMENDAJCA CM/Rec(2016)3 KOMITETU MINISTRÓW RADY EUROPY do państw członkowskich dotycząca praw człowieka i biznesu wraz z memorandum wyjaśniającym

[Przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 2 marca 2016 r.  Ocena stanu implementacji Rekomendacji nastąpi w ciągu 5 lat od daty jej przyjęcia.]

Ogólne

Materiały dla przedsiębiorstw

Raportowanie niefinansowe