Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań dot. biznesu i praw człowieka (29.05.2017)

19 czerwca, 2017

W dniu 29 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020.

Zgodnie z informacją prasową dostępną na stronie MSZ, ministerstwo to podjęło się roli koordynatora prac nad Krajowym Planem Działania (KPD) na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020. W prace nad dokumentem zaangażowane były w sposób szczególny: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania a także Państwowa Inspekcja Pracy i Urząd Zamówień Publicznych. W 2016 r. zakończono prace analityczne i przygotowana została pierwsza wersja dokumentu, którą po uzgodnieniach z pozostałymi resortami przekazano do zaopiniowania instytucjom pozarządowym oraz związkom pracodawców i związkom zawodowym w ramach konsultacji publicznych.

„Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020” został zbudowany w oparciu o 3 filary zawarte w Wytycznych :

  1. Zobowiązanie państwa do ochrony praw człowieka.
  2. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka.
  3. Dostęp do środków zaradczych.

W załączniku do dokumentu zawarto informację na temat międzynarodowych podstaw prawnych obowiązujących w Polsce w odniesieniu do biznesu i praw człowieka oraz niewiążących mechanizmów międzynarodowych w tym zakresie.

KPD poprzez implementację Wytycznych ONZ  ma przede wszystkim służyć zwiększeniu ochrony praw człowieka i poszerzeniu możliwości  dochodzenia sprawiedliwości w sytuacji, gdy prawa te zostaną naruszone przez biznes. Umieszczenie w KPD informacji na temat działań rządu na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także odwołanie się do strategicznych dokumentów w tej dziedzinie, związane jest się ze świadomą polityką państwa wspierania przedsiębiorstw z jednoczesnym podkreślaniem konieczności przestrzegania przez nie praw człowieka.

W KPD zawarto informację o działaniach, które są już uwzględnione w planach poszczególnych resortów lub instytucji (np. „Konstytucja dla biznesu” czy nowelizacja ustawy o związkach zawodowych), a także o przewidywanych analizach nt. możliwych zmian w prawie polskim i działaniach mających na celu poprawę ochrony praw człowieka (np. ustawa o ,,sygnalistach”, nowelizacja ustawy o usługach turystycznych, regulacje odnoszące się do odpowiedzialności pośredników internetowych za mowę nienawiści i naruszenia wolności słowa, weryfikacja czy zapisy kodeksu karnego odnoszące się do pracy przymusowej są wystarczające do penalizacji zjawiska handlu ludźmi do  pracy przymusowej i in).

Materiały:

Informacja na stronie MSZ na temat przyjęcia KPD. 

Tekst KPD: Krajowy Plan Działań na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020

Skip to content