Rzeczpospolita: Debata nt. praw człowieka i biznesu (III Filar Wytycznych ONZ)

W dniu 19 lutego 2018 r. w redakcji Rzeczpospolitej, ul. Prosta 51, Warszawa, odbyła się trzecia z cyklu debat dedykowanych problematyce praw człowieka i biznesu, w kontekście Filara III Wytycznych ONZ dot. dostępu do środków zaradczych.

W debacie moderowanej przez Panią Anitę Błaszczak, znaleźli się:

  1. Beata Faracik, Prezeska, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
  2. Bartosz Kwiatkowski, Fundacja Frank Bold
  3. Jacqueline Kacprzak, Samodzielne Stanowisko ds. CSR i Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi , Biuro Ministra, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  4. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ
  5. Anna Wojciechowska-Nowak, Linia Etyki
  6. Grzegorz Makowski, dyrektor programu odpowiedzialne państwo Fundacja im. Batorego
  7. Piotr Mierzejewski, Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wśród poruszanych w dyskusji kwestii znalezły się następujące:

1. Jakie środki i mechanizmy zaradcze mamy do wyboru zgodnie z III Filarem wytycznych ONZ, jakie są warunki ich skutecznego działania- i kto ma tutaj główną rolę państwo,czy może firmy (6 min) Beata Faracik, prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu Polski

2. Czy obowiązujące w Polsce prawo w wystarczającym stopniu zapewnia możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw przez osoby poszkodowane w wyniku działalności firm? W jakim stopniu istniejące w Polsce procedury – w tym administracyjne – gwarantują skuteczne poszanowanie praw człowieka, i na ile są one przestrzegane w praktyce– diagnoza Fundacji Frank Bold Bartosz Kwiatkowski, Fundacja Frank Bold

3.Jakie sprawy dotyczące naruszeń praw człowieka przez firmy najczęściej trafiają do RPO ?Czy i w jakim zakresie Rzecznik może wspierać obywateli w sporach obywateli z państwem, instytucją publiczną jako pracodawcą? Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

4.Jakie daje możliwości i komu (firmom, związkom zawodowym, pracownikom społecznościom lokalnym) Krajowy Punkt Kontaktowy. Czy te grupy wiedzą, jak korzystać z “mechanizmu skargowego” i jaka jest jego skuteczność – Jacqueline Kacprzak, Samodzielne Stanowisko ds. CSR i Współpracy z Organizacjami Międzynarodowym, Biuro Ministra, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

5.Jaka jest rola związków zawodowych w tworzeniu i przestrzeganiu wewnątrzfirmowych procedur mających przeciwdziałać naruszeniom praw człowieka. Co jest obecnie największym wyzwaniem dla związków w tym obszarze – Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

6.Dlaczego powinniśmy cenić i jak powinniśmy chronić sygnalistów w firmach. Dlaczego nowe rozwiązania prawne nie są skuteczne i jak trzeba je poprawić – Grzegorz Makowski, dyrektor programu odpowiedzialne państwo Fundacja im. Batorego

7.Dlaczego warto zadbać o dobre mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości- jakie warunki muszą być spełnione by były one skuteczne. Czy rozwiązania zewnętrzne są lepsze od wewnętrznych ? –Anna Wojciechowska-Nowak, Linia Etyki.

Nagrania krótkich wypowiedzi uczestników są dostępne na stronie Rzeczpospolitej. Zapis dyskusji znalazło się także w publikacji-wkładce do Rzeczpospolitej i Parkietu, pod tytułem “Biznes i prawa człowieka”.

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl