Sektor Sportowy wobec pandemii Covid-19

W związku z trudną sytuacją sektora sportowego wywołaną pandemią Covid-19 Sekcja Praw Człowieka w Sporcie przy Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu, w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłkarzy, Związkiem Zawodowym Koszykarzy i Stowarzyszeniem Zawodników Hokeja na Lodzie wystąpiły do Ministerstwa Sportu z propozycją pilnego zorganizowania wideo-obrad z udziałem wszystkim interesariuszy rynku sportowego – klubów i federacji, a także organizacji zawodniczych, przedstawicieli środowiska trenerskiego, sędziowskiego, a także sponsorów i przedsiębiorców inwestujących w sport.
Cel obrad to:
  • określenie głównych problemów, jakie dla sektora sportowego stwarza obecna sytuacja
  • wypracowanie w gronie wszystkich interesariuszy postulatów, dobrych praktyk i modelowych rozwiązań tych problemów
Sektor sportowy dotkliwie odczuwa skutki ekonomiczne pandemii Covid-19. Zakończone przedwcześnie rozgrywki ligowe, odwołane turnieje i imprezy sportowe narażają na straty wszystkich interesariuszy rynku sportowego.

W nadzwyczajnych okolicznościach trudno przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja i jak zachowają się partnerzy. Nie sprzyja to rozwiązywaniu problemów w sposób zgodny i optymalny, co może być powodem destruktywnych konfliktów i sporów. Tymczasem sektorowi potrzeba solidarności i konstruktywnej współpracy oraz dialogu i komunikacja pomiędzy wszystkimi interesariuszami zgodnie z fundamentalną dla świata sportu zasadą fair play.

Liczymy na to, że nasza propozycja spotka się z pozytywną odpowiedzią i że wkrótce będziemy mogli Państwa zaprosić do udziału w wideo-obradach.

Chęć uczestnictwa wraz ze wskazaniem reprezentowanej instytucji oraz propozycjami zagadnień do omówienia w trakcie obrad prosimy zgłaszać poprzez formularz Google Forms (forma preferowana) do 26 marca 2020 r. Pytania należy kierować na adres: stanislaw.drozd@pihrb.org

Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału przysługiwać będzie osobom reprezentującym organizacje sportowe.

AKTUALIZACJA
Ministerstwo Sportu ustosunkowało się negatywnie do naszej propozycji. Choć w odpowiedzi podkreślono, że „podejmując wszelkie inicjatywy i ogłaszając programy wspierające polski sport, Ministerstwo zawsze bierze pod uwagę potrzeby całego środowiska sportowego. (…) Również w aktualnej sytuacji podejmujemy działania i intensywnie dążymy do wypracowania najlepszych dla polskiego sportu i polskich sportowców rozwiązań”, niestety nie wskazano w jaki sposób prowadzone są konsultacje z przedstawicielami zawodników.
Z naszych informacji wynika, że z organizacjami zrzeszającymi zawodników sportów zespołowych tj. Polskim Związkiem Piłkarzy, Związkiem Zawodowym Koszykarzy i Stowarzyszeniem Zawodników Hokeja na Lodzie Ministerstwo się nie kontaktowało. W naszej opinii, podejmowanie decyzji mających wpływ na życie określonej grupy interesariuszy bez zaproszenia jej przedstawicieli do rozmów i prowadzenie ustaleń wyłącznie z klubami i związkami, jest nie tylko nieetyczne i sprzeczne z zasadą dialogu z interesariuszami, do której samo ministerstwo zachęcało do niedawna w promowanym przez siebie Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych, ale i sprzeczne z zasadami wynikającymi z Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka, które Polski rząd zobowiązał się wdrożyć i dalece odbiegające od zasady Fair Play, która powinna obowiązywać nie tylko na boisku.
Skip to content