Jak wykorzystać Wytyczne OECD by osiągnąć zmianę. Warsztat dla NGOs z EŚW / Using the OECD Guidelines for change. Workshop for Central & Eastern Europe. 4 XII 2023 r.

11 listopada, 2023

Wykorzystanie wytycznych OECD do zmian – Europa Środkowo-Wschodnia

Using the OECD Guidelines for change – Central and Eastern Europe

ROZPAKUJMY ZAKTUALIZOWANE WYTYCZNE OECD!

W czerwcu 2023 r. OECD opublikowała znacząco zaktualizowany tekst Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej.

Aby przybliżyć je organizacjom pozarządowym i szerzej, społeczeństwu obywatelskiemu w Europie Środkowo-Wschodniej, OECD Watch, której nasz instytut jest organizacją członkowską, organizuje w poniedziałek 4 grudnia br. o godz. 10.00 specjalne warsztaty, aby omówić, w jaki sposób zaktualizowane Wytyczne OECD mogą być pomocnym narzędziem dla społeczeństwa obywatelskiego i posiadaczy praw w naszym regionie – niezależnie od tego, czy chcą naprawienia szkody, pracy nad ustawodawstwem lub polityką lub współpracy ze społecznościami i innymi zainteresowanymi stronami.

Firmy z siedzibą w krajach stosujących się do Wytycznych, które prowadzą działalność w tych regionach, powinny przestrzegać standardów odpowiedzialnego postępowania w biznesie określonych w Wytycznych, a jeśli tak nie jest, społeczeństwo obywatelskie i oczywiście osoby poszkodowane, może starać się pociągnąć je do odpowiedzialności. Szczególnie że w regionie funkcjonuje wiele Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK), do których można złożyć skargę na postępowanie przedsiębiorstw.

Podczas  sesji zostaną przedstawione Wytyczne i KPK oraz ich potencjalna wartość strategiczna dla kampanii społeczeństwa obywatelskiego w regionie. Swoim doświadczeniem podzielą się oprócz ekspertek OECD Watch, także przedstawiciele Bułgarskiego Centrum Biznesu i Praw Człowieka, Fundacji Frank Bold oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka (Beata Faracik). Będzie także przestrzeń na rozmowę i wysłuchanie głównych priorytetów organizacji i obaw związanych z odpowiedzialnością korporacyjną.

Podczas sesji zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język bułgarski i język polski, a na życzenie (w zależności od zapotrzebowania) może być także zapewnione tłumaczenie na inne języki regionu.

Poniedziałek – 4 grudnia 2023 r. , 10:00 (Warszawa, CET) / 11:00 (EET) Zarejestruj się tutaj (ZOOM)

 

 

Let’s unpack the updated OECD Guidelines! In June the OECD released significantly updated text for the OECD Guidelines for Multinationals Enterprises on Responsible Business Conduct.

In June 2023, the OECD released significantly updated text as part of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct.

On Monday 4th December, OECD Watch will host a dedicated workshop for civil society in Central & Eastern Europe to discuss how the updated OECD Guidelines can be a helpful tool for civil society and rights holders in this region – whether you are seeking remedy for harm, working on legislation or policy, or engaging with communities and other stakeholders.

Companies based in Guidelines-following countries that are operating in these regions should follow the responsible business conduct standards in the Guidelines and, if they don’t, civil society may seek to hold them accountable. Additionally, a number of National Contact Points (NCPs) exist in this region.

This session will introduce the Guidelines and NCPs and their potential strategic value to civil society campaigns in the region and also give space to hear what your main priorities and concerns are related to corporate accountability.

Simultaneous interpretation from English to Bulgarian and Polish will be provided during the session, and other languages can be organised upon request (subject to demand).

Poniedziałek – 4 grudnia 2023 r. , 10:00 (Warszawa, CET) / 11:00 (EET) Register here (ZOOM)

 

Skip to content