Kim jesteśmy

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu jest apolityczną i niezależną fundacją non-profit działającą na rzecz zwiększenia stopnia poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, poprzez oddziaływanie na codzienną praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji, a także politykę państwa i ustawodawstwo.

Become a Betting Conqueror at Yukon Gold Casino

Are you ready to embark on an exhilarating journey into the world of online betting? Look no further than Yukon Gold Casino, where you can become a betting conqueror and unlock endless opportunities for thrilling wins. Whether you’re a seasoned gambler or new to the world of online casinos, Yukon Gold offers a unique and immersive experience that will keep you coming back for more. In this article, we will delve into the world of online betting, exploring the reasons why Yukon Gold Casino is the ultimate destination for those seeking excitement, entertainment, and the chance to strike it big.

From an impressive selection of games to generous bonuses and a user-friendly interface, Yukon Gold Casino has it all. But what sets it apart from other online casinos? How can you maximize your chances of winning and truly become a betting conqueror? Join us as we uncover the secrets to success in online betting, including tips and strategies that will give you the edge over the competition. Get ready to discover why Yukon Gold Casino is the gateway to an unforgettable betting experience. So, are you ready to take the plunge and become a betting conqueror? Let’s dive in!

Understanding the Basics: Exploring the World of Online Betting

Are you ready to become a betting conqueror? Look no further than Yukon Gold Casino, where the thrill of winning awaits you. With a wide range of games and exciting features, this online casino is the ultimate destination for avid gamblers.

At Yukon Gold Casino, you’ll find a vast selection of popular casino games, including slots, blackjack, roulette, and more. Whether you’re a seasoned player or just starting out, there’s something for everyone. The casino’s user-friendly interface and seamless gameplay make it easy to navigate and enjoy your favorite games. Plus, with the chance to win massive jackpots, every spin and bet is filled with anticipation and excitement.

Unleashing Your Inner Strategist: Mastering the Art of Effective Betting

Are you ready to become a betting conqueror? Look no further than Yukon Gold Casino! With a wide selection of thrilling games and generous bonuses, this online casino is the perfect destination for both new and experienced players. Whether you prefer slots, table games, or video poker, Yukon Gold Casino has something for everyone. Sign up today and embark on your journey to riches at https://yukongoldcasinoca.com/.

At Yukon Gold Casino, you’ll find a user-friendly interface that makes navigation a breeze. The casino is powered by Microgaming software, ensuring smooth gameplay and stunning graphics. With a variety of secure payment options and a dedicated customer support team, your gaming experience will be seamless and enjoyable. Don’t miss out on the chance to win big – join Yukon Gold Casino now and start your quest for fortune at https://yukongoldcasinoca.com/!

Maximizing Your Winnings: Tips and Tricks for Success at Yukon Gold Casino

Are you ready to become a betting conqueror? Look no further than Yukon Gold Casino! With its wide selection of thrilling games and generous promotions, this online casino is the ultimate destination for all avid gamblers. Whether you’re a seasoned player or just starting out, Yukon Gold offers an immersive and secure gaming environment that will keep you entertained for hours on end.

At Yukon Gold Casino, you’ll find an impressive array of games that cater to all preferences. From classic table games like blackjack and roulette to exciting slot machines and progressive jackpots, there’s something for everyone. The casino’s user-friendly interface and seamless gameplay ensure that you’ll have an enjoyable experience every time you log in.

When it comes to promotions, Yukon Gold Casino doesn’t disappoint. New players are welcomed with a generous sign-up bonus, giving them an instant boost to their bankroll. Additionally, the casino offers regular promotions and a rewarding loyalty program that allows you to earn points as you play. With these perks, you’ll have even more chances to win big and truly conquer the world of betting.

Staying Ahead of the Game: Managing Risks and Maintaining a Winning Mindset

Are you ready to become a betting conqueror? Look no further than Yukon Gold Casino! With its wide range of thrilling games and generous rewards, this online casino is the ultimate destination for avid gamblers. Whether you’re a seasoned player or just starting out, Yukon Gold Casino offers an immersive and secure gaming experience that will keep you entertained for hours on end.

At Yukon Gold Casino, you’ll find a diverse selection of high-quality casino games that cater to all tastes and preferences. From classic table games like blackjack and roulette to the latest video slots and progressive jackpots, there’s something for everyone. The casino’s user-friendly interface and seamless gameplay ensure that you can easily navigate through the site and enjoy a smooth betting experience.

What sets Yukon Gold Casino apart from the rest is its incredible rewards program. Upon signing up, you’ll be greeted with a generous welcome bonus that gives you a head start on your betting journey. As you continue to play, you’ll earn loyalty points that can be redeemed for even more casino credits. Additionally, the casino offers regular promotions and exclusive offers to its loyal players, giving you ample opportunities to maximize your winnings.

In conclusion, if you’re looking to become a betting conqueror, Yukon Gold Casino is the perfect place to start your journey. With its vast selection of high-quality games, generous bonuses, and top-notch security measures, this online casino provides a thrilling and secure gambling experience. Whether you’re a seasoned player or just starting out, Yukon Gold Casino offers something for everyone. So why wait? Sign up today and let the adventure begin!

Instytut jako centrum eksperckie chce efektywnie wpływać na przestrzeganie praw człowieka zarówno w kontekście prowadzenia biznesu jak i poprzez oddziaływnaie na tworzenie stosownych polityk i regulacji.

Jesteśmy organizacją członkowską European Coalition for Corporate Justice, OECD Watch (aktualnie członek OECD Watch Coordination Committee) oraz Monitoring Partner Electronics Watch. Nasze ekspertki i eksperci są członkami stowarzyszeń i sieci eksperckich takich jak CEE BHR Association (którego jesteśmy współinicjatorami), Global Business & Human Rights Scholars Association, Teaching Business and Human Rights Forum a także eskpertami i doradcami m.in. Global Business Initiative for Human Rights. Jesteśmy także zaangażowanie we współtworzenie portalu CEECA Resource Hub.

Co jest naszym celem

Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorstw,
by wiedziały czym są prawa człowieka i umiały ich przestrzegać
Wzmocnienie organizacji pozarządowych,
aby zwiększyć efektywność ich działania
Wspieranie administracji publicznej
w działaniach skutkujących wprowadzeniem rozwiązań prawnych i praktycznych promujących i wspierających odpowiedzialne postawy przedsiębiorstw

Władze instytutu

Fundatorki Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

Beata Faracik
Joanna Szymonek

Rada Fundacji

dr Agata Rudnicka-Reichel – Członkini Rady Fundacji
dr adw. Adam Ploszka – Członek Rady Fundacji
Stanisław Alwasiak – Członek Rady Fundacji

Zarząd Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
Beata Faracik – Prezeska Zarządu
Bartosz Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu

Księgowość 

Księgowość fundacji prowadzi firma MAH – Agnieszka Jagiełło.
W latach 2014-2015 księgowość prowadził Przemysław Przygódzki

Eksperci i współpracownicy

Beata Faracik, LL.M.

Prawnik, ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), szczególnie w obszarze praw człowieka i biznesu; łącząca doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich z zakresu…

Dr hab. prof. WSAiB Joanna Unterschütz

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Prywatnego i Postepowania Cywilnego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Autorka publikacji zakresu prawa pracy oraz karnego prawa pracy wydawanych w Polsce i za granicą.

dr Agata Rudnicka 

Dr Rudnicka od 14 lat zawodowo zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego. Doktor nauk ekonomicznych. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, zrównoważone modele biznesowe, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego a także przedsiębiorczość społeczna.

dr Joanna Szymonek

Ekspertka z zakresu zarządzania relacjami pracowniczymi, przestrzegania praw człowieka w miejscu pracy, w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Absolwentka Uniwersytetu Warwick…

Bartosz Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu od maja 2018 r. Dyrektor Fundacji Frank Bold, członek Rady programowej Fundacji Rozwój Tak – Odkrywki Nie, prawnik, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim i aplikacji adwokackiej w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie.

Małgorzata Szlendak

Komunikatorka. Ekspertka w dziedzinie komunikacji i trenerka. Jako członkini zarządu odpowiadająca za komunikację korporacyjną, wprowadzała m.in. strategiczne rozwiązania w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania mediami.

Grupy eksperckie

Aktywnie uczestniczymy i dzielimy się swoją wiedzą w grupach eksperckich działających przy ministerstwach odpowiedzialnych za wdrażanie i popularyzację koncepcji biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce. Nasze działania obejmują m.in.: 

  • Udział w pracach zespołu weryfikującego merytorycznie tłumaczenie na język polski Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w  sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym – 2017-2018
  • Udział w tłumaczeniu standardu GRI G4 w charakterze członka Komitetu Nadzorującego Tłumaczenie standardu.
  • Udział w pracach Grupy roboczej ds. monitorowania trendów CSR 2014-2016, działającej przy Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanym przez Ministra Gospodarki – wkład w wypracowanie rekomendacji dot. sposobu wdrażania Dyrektywy dot. raportowania informacji niefinansowych oraz opracowanie Poradnika dot. raportowania dla przedsiębiorców.
  • Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołany przez Prezesa Rady Ministrów 2009-2013. Uczestnictwo w grupach roboczych.
  • Koordynacja tłumaczenia i korekta merytoryczna tłumaczenia Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka

Współpraca

UN Global Compact

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu jest sygnatariuszem inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – UN Global Compact.

Współpraca naukowa

  • Sustainable Market Actors Network
  • The International Learning Lab on Public Procurement and Human Rights
  • Sustainable Market Actors for Responsible Trade

Współpracowaliśmy z:

Skip to content