Polityka
prywatności

Polityka Prywatności

Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

O Polityce Prywatności

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (dalej: PIHRB) przywiązuje ogromną wagę do przejrzystości działania i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia i zasady wykorzystania informacji zgromadzonych w naszych bazach danych gwarantowały poufność i bezpieczeństwo. 

Niniejsza Polityka Prywatności Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu (dalej: Polityka) ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie: 

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować; 
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 
 • administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (dalej: PIHRB) z siedzibą w Częstochowie (42-208) przy ul. Mireckiego 25/36, KRS: 0000505623.

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez PIHRB, prosimy o kontakt: 

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 

ul. Mireckiego 25/36

42-208 Częstochowa

office@pihrb.org

Osoby odwiedzające serwis PIHRB

Odwiedzając serwis PIHRB pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PIHRB wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego Państwo się z nami łączą. Podanie danych osobowych jest wobec powyższego dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla osoby odwiedzającej serwis.

W serwisach PIHRB wykorzystywane są z technologie plików „cookies” oraz podobne – dalej nazywane zbiorczo Cookies.

Serwis PIHRB korzysta z technologii Cookies. Podstawą prawną dla zbierania Państwa danych odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu PIHRB.

Do powyższych usprawiedliwionych celów, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z Cookies, należą:

 • zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania serwisu;
 • dostosowanie serwisu do indywidualnych ustawień osoby korzystającej z serwisu oraz zapamiętanie wprowadzanych przez tę osobę danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania Cookies w Państwa urządzeniu czy języka serwisu; 
 • prowadzenie analiz statystycznych dotyczących osób odwiedzających serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań promocyjnych i budowie strategii rozwoju, 
 • reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem serwisu. 

Dane są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia Cookies z urządzenia końcowego, z którego korzystacie Państwo łącząc się z naszym serwisem – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. 

Więcej informacji o Cookies, w tym dotyczących zarządzania i usuwania Cookies, można znaleźć w dziale „Polityka Cookies” niniejszej Polityki. 

Dane dotyczące użytkowników serwisu PIHRB mogą również pochodzić z wykorzystania wtyczek portali społecznościowych, dostępnych w serwisie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w związku z korzystaniem z wtyczek można znaleźć w sekcji „Media społecznościowe a PIHRB”.

Formularze PIHRB

Za pośrednictwem serwisu PIHRB będzie udostępniać wiele formularzy, w szczególności formularze rejestracyjne, umożliwiające zapisanie się na wydarzenia organizowane przez PIHRB, oraz formularze komentarzy i opinii, umożliwiające przekazanie PIHRB Państwa głosu w dyskusji lub stanowiska (np. w zakresie wyboru tematów dyskusji na potrzeby wydarzenia). 

Udostępniając Państwu formularz PIHRB będzie każdorazowo informować Państwa o celach i warunkach przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez PIHRB

Państwa dane zgromadzone za pomocą formularzy rejestracji do uczestnictwa w wydarzeniu mogą być wykorzystywane przez PIHRB w następujących celach: 

 • organizacji wydarzenia i umożliwienia Państwu udziału w organizowanym wydarzeniu, w tym w celu prowadzenia rejestracji uczestników, realizacji innych działań związanych z efektywną organizacją wydarzenia, umożliwienia udziału w wydarzeniu, którego dotyczy formularz zgłoszeniowy, w tym poprzez wysłanie linku dostępowego do spotkania na platformie do organizacji telekonferencji  i udostępnienie platformy podczas spotkania oraz dystrybucji materiałów poseminaryjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Państwa zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci wypełnienia i przesłania formularza rejestracji do PIRHB, a w przypadku wizerunku lub głosu – poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na włączeniu kamery lub mikrofonu w trakcie wydarzenia).

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu pełnej realizacji wydarzenia, w tym do czasu przesłania materiałów poseminaryjnych, lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (zatem w postaci zabezpieczenia roszczeń), jakie mogą wyniknąć w związku z organizacją wydarzenia, w tym dla udokumentowania faktu posiadania zgody zgodnie z zasadą rozliczalności wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO.

W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń i zapewnienia rozliczalności działań, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w organizowanym wydarzeniu.

Jeżeli udział w wydarzeniu, na które się Państwo rejestrujecie, jest płatny, PIHRB będzie dodatkowo przetwarzał Państwa dane osobowe w celu realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa (tj. zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozliczenie). 

Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnego przez PIHRB jest obowiązkowe (obowiązek ustawowy), brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w wydarzeniu.

Formularze typu „Głos w dyskusji”

PIHRB będzie udostępniać Państwu formularze umożliwiające zabranie głosu w dyskusji lub stanowiska, np. w zakresie wyboru tematów dyskusji na potrzeby wydarzenia. Co do zasady na potrzeby oceny takiego formularza nie potrzebujemy Państwa danych osobowych. W przypadkach, gdy w związku z wysłaniem takiego formularza będziemy Państwa prosić o podanie danych osobowych, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia kontaktu z Państwem jako sympatykami PIHRB i użytkownikami serwisu, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Państwa dane pozyskiwane w związku z formularzami typu „głos w dyskusji” mogą być również przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z prowadzonej komunikacji z PIHRB, do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Promocja działalności PIHRB

PIHRB może również przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe w celu: 

 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych, w postaci dystrybucji materiałów informacyjnych i marketingowych, w tym zawierających zaproszenia na wydarzenia organizowane przez PIHRB – na podstawie zgody, wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci wypełnienia i przesłania formularza zawierającego zaznaczony checkbox dotyczący dystrybucji materiałów marketingowych za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przy czym zgodnie z przepisami dotyczącymi e-prywatności PIHRB potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. 

W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania którejkolwiek ze zgód (na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną). Jednocześnie informujemy, że zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres: office@pihrb.org. Wycofanie zgody skutkować będzie brakiem możliwości otrzymywania materiałów marketingowych od PIHRB; 

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą wyniknąć w związku z prowadzeniem działań promocyjnych i informacyjnych przez PIHRB, w tym dla udokumentowania faktu posiadania zgody zgodnie z zasadą rozliczalności wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu PIHRB, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwia otrzymywanie od nas materiałów promocyjno-informacyjnych.

Newsletter PIHRB

W przypadku subskrypcji Newslettera PIHRB, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 • dystrybucji materiałów informacyjnych i marketingowych, w tym zawierających informacje o działalności i wydarzeniach organizowanych przez PIHRB, w formie newslettera – na podstawie zgody, wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci przesłania formularza subskrypcji newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przy czym zgodnie z przepisami dotyczącymi e-prywatności PIHRB potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie elektronicznych kanałów komunikacji w celu prowadzenia newslettera.

W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania którejkolwiek ze zgód (na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną). Jednocześnie informujemy, że zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres: office@pihrb.org. Wycofanie zgody skutkować będzie brakiem możliwości otrzymywania newslettera;

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą wyniknąć w związku z prowadzeniem newslettera, w tym dla udokumentowania faktu posiadania zgody zgodnie z zasadą rozliczalności wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu PIHRB, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych lub brak wyrażenia którejkolwiek ze zgód uniemożliwia subskrypcję Newslettera PIHRB.

Formularz kontaktowy

PIHRB może przetwarzać Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do PIHRB z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w naszym serwisie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w naszym serwisie – w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu PIHRB w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie i zapewnienia kontaktu z Państwem, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. 

Państwa dane pozyskane w związku z nawiązanym kontaktem mogą być także przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z prowadzonej komunikacji z PIHRB, do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Podanie danych osobowych kluczowych do nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia otrzymanie odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa: 

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
  • Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PIHRB, 
  • wycofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i PIHRB nie ma innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe,
  • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie PIHRB nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Pani/Pana dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli: 
  • zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający PIHRB sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały usunięte przez PIHRB,
  • Pani/Pana dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie PIHRB prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej umowy;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PIHRB, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuacją.

Mają Państwo również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz zgód na wykorzystanie Pani/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych lub dystrybucji newslettera, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody. Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody może uniemożliwić np. udział w organizowanym przez PIHRB wydarzeniu (konferencji lub seminarium) albo otrzymywanie informacji promocyjnych od PIHRB.

By skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt (zob. „Administrator danych?”).

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z PIHRB na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia. 

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja). 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli PIHRB będzie musiał przekazać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, wówczas zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić Państwu ochronę.

Dodatkowo, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę lub tego będą żądać, PIHRB może udostępniać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, wskazanym w wyrażonej przez Państwa zgodzie.

Formularze PIHRB – odbiorcy danych

W przypadku formularzy rejestracji do wydarzeń organizowanych online, odbiorcami, do których mogą być przekazywane Państwa dane osobowe są podmioty związane z realizacją wydarzenia oraz podmioty wspierające PIHRB w realizacji działań związanych z organizacją wydarzenia, w tym dostawcy platform do organizacji telekonferencji, usługodawcy IT i hostingodawcy. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku PIHRB zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić Państwu odpowiednią ochronę.

Bezpieczeństwo danych osobowych

PIHRB zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim. 

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. PIHRB stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których PIHRB przechowuje dane osobowe. Komunikacja między Państwa urządzeniem a serwerem PIHRB jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Polityka Cookies

§ 1. Czym są pliki „cookies”

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, których zawartość tekstowa może zawierać różne informacje o Użytkowniku, w tym dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” są przechowywane w pamięci Państwa urządzenia – nie są przechowywane na serwerach PIHRB, my wyłącznie odczytujemy zawartość tych plików, uzyskując do nich dostęp podczas Państwa wizyty w serwisie. 

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/. 

W naszych serwisach korzystamy z technologii plików „cookies” oraz podobnych technologii – dalej nazywanych zbiorczo Cookies. 

§ 2. Z jakich Cookies korzystamy i do czego je wykorzystujemy?

W ramach swoich serwisów PIHRB wykorzystuje Cookies niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych w ramach strony funkcjonalności. PIHRB może również korzystać z Cookies wydajnościowych. Takie Cookies zbierają informacje dotyczące tego, jak korzystacie Państwo ze strony internetowej, wykorzystywane są przez PIHRB do analizy ruchu na stronie. Cookies wydajnościowe mogą pomagać PIHRB identyfikować szczególnie popularne wśród Państwa obszary naszych stron internetowych. Informacje te umożliwiają dostosowanie przekazu do Państwa oczekiwań. 

Serwis PIHRB zawiera również treści dostarczane przez podmioty trzecie. Są to podmioty dostarczające usługi analityczne. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywanych przez serwis PIHRB mogą być przekazywane tym podmiotom. Cookies analityczne dostarczane przez podmioty trzecie gromadzą dane, na podstawie których tworzone są zbiorcze, zanonimizowane raporty. PIHRB wykorzystuje te raporty by zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z serwisu oraz co więcej możemy zrobić, by jeszcze wygodniej było Państwu korzystać z serwisu.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić, jakie Cookies są zapisane na Państwa urządzeniu, prosimy skorzystać z instrukcji zawartej w § 3 niniejszej Polityki Cookies (poniżej). 

Odwiedzając serwis pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez PIHRB w celach technicznych, związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się Państwo z nami łączą. 

§ 3. Zarządzanie Cookies

Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania Cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z serwisem PIHRB, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe. Więcej informacji dostępne w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. 

Możecie Państwo również uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików Cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć. 

W zależności od ich funkcji i celu, korzystanie z niektórych Cookies wymaga zgody użytkownika. Wynika to z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Nie jest wymagana zgoda na pliki Cookies, jeśli są absolutnie niezbędne do korzystania z serwisu lub innych funkcjonalności albo do zagwarantowania bezpieczeństwa informatycznego. Pliki Cookies do wszystkich innych celów, takich jak indywidualna optymalizacja strony internetowej, marketing lub statystyczna ocena Państwa aktywności na stronie internetowej, wymagają Państwa zgody.

Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych, zgromadzonych przez PIHRB, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, znajdziecie Państwo w dziale „Osoby odwiedzające serwis PIHRB” naszej Polityki Prywatności.

Więcej informacji

More information with English versions

h

Privacy policy of Polish Institute of Human Rights and Business [EN]

h

Newsletter - RODO Klauzula informacyjna (pełna wersja)

Newsletter – GDPR Information clause (full version)

h

Głos w dyskusji - RODO Klauzula informacyjna (pełna wersja)

___ – GDPR Information clause (full version)
h

Formularz kontaktowy - RODO Klauzula informacyjna (pełna wersja)

Contact form – GDPR Information clause (full version)

h

Konferencje płatne otwarte - RODO Klauzula informacyjna (pełna wersja)

___ – GDPR Information clause (full version)

h

Konferencje bezpłatne otwarte - RODO Klauzula informacyjna (pełna wersja)

___ – GDPR Information clause (full version)

h

Facebook - Klauzula informacja dla użytkowników fanpage PIHRB

Facebook – Information disclaimer for fanpage users
Skip to content