Prawa Człowieka i Biznes –

obszary tematyczne

 

Należyta staranność – Regulacje EU (CSDDD)

Narzędzia wspierające należytą staranność

Praca przymusowa

Raportowanie niefinansowe dot. praw człowieka

Różnorodność i kultura włączająca

Krajowy Punkt Kontaktowy OECD

Business & HR – ISSUES

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) a prawa człowieka

Zrównoważone Zamówienia Publiczne

Skip to content