Sekcje

Sekcja praw człowieka w sporcie

Przewodniczący Sekcji: mec. Stanisław Drozd
Sekcja Praw Człowieka w Sporcie działająca w ramach Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu rozpoczęła działalność w 2019 r. Pracami Sekcji kieruje współpracujący z PIHRB ekspert a zarazem pomysłodawca i inicjator jej powstania – mec. Stanisław Drozda, adwokat i partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Członkowie i członkinie sekcji:
Celem sekcji jest promowanie zasad odpowiedzialnego biznesu w sektorze sportowym, poprzez m.in.:
  • promowanie wśród przedsiębiorstw chcących inwestować w sport działania w sposób etyczny, transparentny i społecznie odpowiedzialny, oraz poszanowania praw wszystkich uczestników sektora;
  • stymulowanie dialogu pomiędzy wszystkim interesariuszami rynku sportowego, w celu m.in. wsparcia rozwiązywania sporów w sektorze i kształcenia etycznych i kompetentnych kadr do zarządzania sportem;
  • zapewnienie wsparcia eksperckiego instytucjom państwowym zajmującym się egzekwowaniem prawa w sektorze sportowym.
  • Trwają prace nad utworzeniem Rady Interesariuszy. Zaproszenia do dołączenia do niej zostały wystosowane zarówno do przedstawicieli zawodników jak i klubów sportowych, działaczy, przedstawicieli biznesu zaangażowanego w sport poprzez sponsoring oraz przedstawicieli administracji publicznej.
Działalność Sekcji:
  • Wniosek do RPO o podjęcie działań w sprawie naruszeń praw zawodowych sportowców przez kluby i związki sportowe

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłkarzy (PZP), Stowarzyszeniem Zawodników Hokeja na Lodzie (SZHL) oraz Związkiem Zawodowym Koszykarzy (ZZK), zwrócił się w dniu 16 kwietnia br. do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie działań w sprawie naruszeń podstawowych praw zawodowych sportowców przez kluby i związki sportowe. Zawiadomienia o naruszeniach praw zawodowych sportowców trafiały do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich już na długo przed pandemią, m.in. zgłaszane przez SZHL. Jednak w ostatnim czasie, jak sygnalizuje PZP oraz ZZK, liczba, skala i waga tych naruszeń znacznie wzrosła ze względu na sytuację w sektorze sportowym wywołaną pandemią COVID-19.

W związku z trudną sytuacją sektora sportowego wywołaną pandemią Covid-19 Sekcja Praw Człowieka w Sporcie przy Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu, w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłkarzy, Związkiem Zawodowym Koszykarzy i Stowarzyszeniem Zawodników Hokeja na Lodzie wystąpiły do Ministerstwa Sportu z propozycją pilnego zorganizowania wideo-obrad z udziałem wszystkim interesariuszy rynku sportowego – klubów i federacji, a także organizacji zawodniczych, przedstawicieli środowiska trenerskiego, sędziowskiego, a także sponsorów i przedsiębiorców inwestujących w sport.
  • Memorandum dotyczące rekomendacji działań jakie należy uwzględnić w drugim krajowym planie działania na rzecz wdrażania wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka w zakresie sektora sportowego (grudzień 2020)
W związku z pracami nad 2. Krajowym Planem Działań na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2021 – 2024, Sekcja przygotowała rekomendacje działań, których realizacja w szczególności przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu może przyczynić się do kompleksowej implementacji Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka w sektorze sportowym, a w rezultacie wzmocnić gospodarkę narodową, której sport jest istotnym sektorem. Uwzględnienie w Drugim KDP postulatów zawartych w opracowanym przez Sekcję memorandum umożliwi intensyfikację działań mających na celu efektywna ochroną praw człowieka w sporcie i zrównoważony rozwój tej dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Rekomendajce zostały skierowane do właściwego ministra w grudniu 2020 a następnie w lipcu 2021 r, ponownie w ramach konsultacji projektu 2. KPD bezpośrednio do MSZ jako podmiotu koordynującego prace nad dokumentem. Więcej na ten temat tutaj
Skip to content