28 maja 2019 r. – Seminarium nt. wpływu kultury włączającej na wyniki firmy/Seminar on the impact of inclusive working culture on the company performance.

28 maja, 2019

[FOR ENGLISH SEE BELOW]

Ambasada Królestwa Niderlandów oraz Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu zapraszają na seminarium

 

„Wpływ kultury włączającej na wyniki firmy. Narzędzia, wskaźniki, dobre praktyki.”

28 maja 2019 r., godz. 10.00 – 16.30
Sala konferencyjna Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce, ul. Kawalerii 10, Warszawa

Wpisz wydarzenie do kalendarza: Outlook Google Calendar

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Holendersko-Polska Izba Handlowa, Konfederacja Lewiatan,Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz organizacja Vital Voices.
Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik „Rzeczpospolita” oraz magazyn „Personel & Zarządzanie” .

Peter Drucker zwykł mawiać, że „kultura zjada strategię na śniadanie”.Podpowiemy jak Twoja firma może wykorzystać potencjał włączającej kultury organizacyjnej i stać się miejscem przyjaznym do pracy, zwiększając wydajność i kreatywność pracowników i Twój sukces finansowy.

Celem seminarium jest wsparcie firm w efektywnym wdrażaniu działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy, zarządzanie różnorodnością oraz – na co zostanie położony główny nacisk seminarium – tworzenie włączającej kultury organizacyjnej w miejscu pracy, co – jak pokazują wyniki badań – przekłada się w realny sposób na efektywność, wydajność i kreatywność pracowników oraz na wyniki finansowe firmy. Seminarium wpisze się także w działania wspierające wdrażanie Wytycznych ONZ dot. biznesu I praw człowieka, w tym pośrednio realizację Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu I praw człowieka na lata 2017-2020.

Seminarium skupi się w szczególności na dobrych praktykach, oraz przykładach, jak przezwyciężyć wyzwania związane z tworzeniem włączającego  i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości. Zwrócimy uwagę na wielowymiarowość różnorodności – od tradycyjnie postrzeganych grup mniejszościowych przez większą obecność na rynku pracy osób starszych czy też pracowników cudzoziemców.

Przyjrzymy się sekwencji działań, które należy podjąć, aby firma osiągnęła poziom dojrzałości, który doprowadzi do osiągnięcia długoterminowych wyników i umożliwi wdrożenie zarządzania różnorodnością, a ogólniej – kultury pracy sprzyjającej włączeniu społecznemu. Omówimy również, dlaczego próba wdrożenia polityk, dla których interesariusze, a w szczególności pracownicy, nie są jeszcze gotowi, tylko dlatego, że „wszyscy to robią” może być – choć dobrze przemyślana – przynosi odwrotny skutek w dłuższej perspektywie. Zamierzamy także wyjaśnić różnicę między często używanymi zamiennie pojęciami, takimi jak np. zapobieganie dyskryminacji, równe traktowanie i zarządzania różnorodnością, aby wskazać, że kluczowe jest, aby firma była w stanie ocenić, gdzie jest na swojej drodze w budowaniu kultury włączającej aby umożliwić jej wybór lub opracowanie środków, które są najlepiej dostosowane do poziomu świadomości wśród interesariuszy oraz możliwości i potrzeb firmy.

Pokażemy też narzędzia, z których firmy mogą skorzystać zarówno w kontekście budowania włączającej kultury w miejscu pracy, jak i w kontekście wymagań z zakresu sprawozdawczości niefinansowej. Jedna z części seminarium będzie dedykowana temu jak zaprojektować i dobrać wskaźniki, oraz jak je analizować by mieć prawdziwy obraz sytuacji i osiągnąć cele strategiczne w obszarze zarządzania różnorodnością i integracji. Zapewnimy też przestrzeń na prezentację dobrych praktyk i rozwiązań przez firmy o polskim i holenderskim kapitale.

Program seminarium:

Część I: Inspiratorium czyli dobre praktyki i rozwiązania we wdrażaniu zarządzania różnorodnością i kultury włączającej

9.30 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.15 Powitanie gości przez Ambasadora/ Zastępcę Ambasadora Królestwa Niderlandów oraz Prezeskę Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.
10.15– 10.30 Prezentacja działań i narzędzi opracowanych w celu wsparcia przedsiębiorców m.in. narzędzie do mierzenia luki płacowej – MRPiPS (TBC)
10.30 – 10.45 Trendy w zarządzaniu różnorodnością. Karta Różnorodności – Wyniki badań. – Katarzyna Mróz (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
10.45 – 11.00 Raportowanie niefinansowe w obszarze praw człowieka. Dobre praktyki i co warto poprawić. – Beata Faracik (
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
11.00 – 12.30 Dobre praktyki:
– Aktywizacja & Poczta Polska
– Diversity Hub
– GE
– Workplace Pride
– HENKEL
– IBM

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa / Przekąski

Część II: Instrumentarium czyli o narzędziach słów kilka.

13.00 – 13.45 Panel na temat doświadczeń przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji i ich droga do etapu projektowania i wdrażania zarządzania różnorodnością ze szczególnym uwzględnieniem identyfikowania / mapowania różnorodności w organizacji.
Uczestnicy: prelegenci z firm i inni zaproszeni goście
Moderacja: Paweł Oksanowicz

13.45 – 14.15 „Rozwój organizacji w podejściu do praw człowieka: od przeciwdziałania dyskryminacji do zarządzania różnorodnością. Różne rozumienie pojęcia różnorodności” – Dominika Sadowska (Strefa Różnorodności)

14.15  – 15.00 „Sztuka (i nauka) dobierania wskaźników”
– Dr Kinga Wysieńska di Carlo.
Celem prezentacji jest pokazanie, jakie wskaźniki co mierzą, oraz na jakiego typu diagnozę i pomiar efektywności ewentualnych zmian w zarządzaniu różnorodnością pozwalają. Wspomnimy także o różnicy w pomiarze różnorodności vs pomiarze dyskryminacji.

15.00 – 15.20 Sesja Q&A.
15.20 – 15.30 Podsumowanie i „next steps”.
15.30 – 16.30 Recepcja

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem:
warsztat.biznes@pihrb.org

– * – * – * – *

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands and the Polish Institute for Human Rights and Business invite to a seminar:

“Impact of the inclusive working culture on the company performance. Tools, indicators, good practices.” . „

May 28, 2019, at 10.00 – 16.30
Conference Hall, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Poland, ul. Kawalerii 10, Warsaw

Enter the calendar event:
Outlook  Google Calendar

The honorary patronage over the event was taken by the Ministry of Family, Labour and Social Policy, Netherlands-Polish Chamber of Commerce, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, the Diversity Charter coordinated by the Responsible Business Forum and the Vital Voices Poland.
The newspaper Rzeczpospolita and journal „Personel & Zarządzanie” took the media patronage over the event.

Peter Drucker used to say that „culture eats strategy for breakfast”. Together with participants we will explore how your company can use the potential of inclusive culture and become a work-friendly place, increasing the productivity and creativity of employees and your financial success.

The aim of the seminar is to support companies in effective implementation of activities aimed at counteracting discrimination in the workplace, managing diversity and – what will be the main focus of the seminar – creating an inclusive organizational culture in the workplace, which – as the research results show – has a real influence on effectiveness, efficiency and creativity of employees as well as on the company’s financial results. The seminar also fits in the series of activities supporting the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, including indirectly the implementation of the (Polish) National Action Plan for the implementation of the UN Guidelines on Business and Human Rights 2017-2020.

The seminar will focus in particular on good practices, and examples of how to overcome the challenges of creating an inclusive and safe work environment for all, with particular emphasis on minorities. We will pay attention to the multidimensional nature of diversity – from traditionally perceived minority groups through a greater presence on the labor market of older people or foreign workers.

We will look at the sequence of actions that should be taken to ensure that the company reaches a level of maturity that will lead to long-term results and enable the implementation of diversity management and, more generally, a work culture that promotes social inclusion. We will also discuss why the attempt to implement policies aimed at stakeholders, and in particular employees, who are not ready for such policy yet, just because „everyone does it” can – although well intended – have an opposite effect in the long run. We will also look into the difference between terms that are often used interchangeably, such as the prevention of discrimination, equal treatment and diversity management. We will look into why it is crucial that the company is able to assess where it is on its way in building an inclusive culture to enable choosing or developing measures that are best suited to the level of awareness among stakeholders and the company’s capabilities and needs.

We will also show tools that companies can use in the context of building inclusive culture in the workplace as well as in the context of non-financial reporting requirements. One part of the seminar will be dedicated to how to design and select indicators, and how to analyze them to have a real picture of the situation and to achieve strategic goals in the area of diversity management and integration. We will also provide space for presenting good practices and solutions by companies with Polish and Dutch capital.

Draft Agenda of the Seminar:

Part I: Inspiratorium – good practices and solutions in the implementation of diversity management and inclusive culture

9.30 – 10.00 Registration
10.00 – 10.15 Welcome by Ambassador / Deputy Ambassador of the Kingdom of the Netherlands and President of the Polish Institute of Human and Business.
10.15 – 10.30 Presentation of activities and tools developed to support entrepreneurs, incl. a tool for measuring the pay gap – MRPiPS (TBC)
10.30 – 10.45 Trends in diversity management. Diversity Charter – Research results. – Katarzyna Mróz (Responsible Business Forum)
10.45 – 11.00. Non-financial reporting in the area of human rights. Good practices and what is worth improving. – Beata Faracik (Polish Institute of Human Rights and Business)
11.00 – 12.30 Good practices:
– Aktywizacja & Poczta Polska
– Diveristy Hub
– GE
– Workplace Pride
– HENKEL
– IBM
12.30 – 13.00 Coffee break/ Snacks

Part II: Instrumentarium.

13.00 – 13.45. A panel on the experience of enterprises in implementing solutions to counteract discrimination and their path to the stage of designing and implementing diversity management, with particular emphasis on identifying / mapping diversity in the organization.
Participants: speakers from companies and other invited guests
Moderation: Paweł Oksanowicz

13.45 – 14.15 „Organisation’s development of the approach to human rights: from combating discrimination to managing diversity. Different understanding of the concept of diversity „- Dominika Sadowska (Strefa Różnorodności)

14.15 – 15.00 „Art (and knowledge) of choosing indicators”
– Dr Kinga Wysieńska di Carlo.
The aim of the presentation is to show what indicators measure, and what type of diagnosis and measurement of the effectiveness of possible changes in diversity management they allow. We will also address the difference in the measurement of diversity vs. the measurement of discrimination.

15.00 – 15.20 Q & A session.
15.20 – 15.30 Summary and „next steps”.
15.30 – 16.30 Reception

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Skip to content