Oferta
współpracy

Instytut jako centrum eksperckie chce efektywnie wpływać na przestrzeganie praw człowieka zarówno w kontekście prowadzenia biznesu jak i poprzez oddziaływnaie na tworzenie stosownych polityk i regulacji.

Naszym celem jest:

wzmocnienie kompetencji przedsiębiorstw,

by wiedziały czym są prawa człowieka i umiały ich przestrzegać

OFERTA DLA BIZNESU

wzmocnienie organizacji pozarządowych,

aby zwiększyć efektywność ich działania

OFERTA DLA NGOs

wspieranie administracji publicznej

w działaniach skutkujących wprowadzeniem rozwiązań prawnych i praktycznych promujących i wspierających odpowiedzialne postawy przedsiębiorstw

Oferta dla administracji

Biznes

Wspieramy przedsiębiorstwa w dążeniu do zapewnienia poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w ich codziennej działalności gospodarczej.

Oferta współpracy dla biznesu:

 • konsultacje i doradztwo,
 • przygotowane analiz eksperckich,
 • prowadzenie badań,
 • szkolenia.

Zakres tematyczny:

 • diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa pod katem ryzyka naruszeń praw człowieka,
 • doradztwo dotyczące szytych na miarę rozwiązań w zakresie poszanowania praw człowieka stosowanych w organizacji oraz integracji tychże rozwiązań ze strategią komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • tworzenie wartości : skuteczna współpraca z interesariuszami,
 • diagnoza potrzeb szkoleniowych, projektowanie i przygotowanie szytych na miarę szkoleń,
 • wykorzystanie Ram sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka.

Wybrane realizacje:

 • analiza ryzyk w obszarze praw człowieka w kraju trzecim – REFERENCJE,
 • weryfikacja warunków zatrudnienia w stoczniach (działania realizowane w latach 2017-2019 na zlecenie GIEK oraz Export Credit Norway) – REFERENCJE,
 • weryfikacja warunków zatrudnienia i poszanowania praw pracowniczych w fabryce elektroniki (na zlecenie zamawiających publicznych),
 • wsparcie w mapowaniu i priorytetyzacji praw człowieka (firma ICT),
 • warsztaty wprowadzające do problematyki należytej staranności w obszarze praw człowieka w rozumieniu Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka,
 • warsztat nt. raportowania niefinansowego w obszarze praw człowieka (w oparciu o Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka) – organizowany we współpracy z Shift, oraz przy wsparciu firmy Microsoft oraz Konfederacji Lewiatan. Więcej w zakładce PROJEKTY.

Organizacje pozarządowe

W ramach działań na rzecz poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi (NGOs) by wzmocnić ich kompetencje i efektywność działań, a także wesprzeć ekspertyzą w zakresie biznesu i praw człowieka. Jesteśmy także współinicjatorem a zarazem koordynatorem Koalicji CSR Watch Polska.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oferujemy:

 • przygotowanie opinii i analiz eksperckich,
 • prowadzenie badań,
 • działalność edukacyjna: projektowanie, przygotowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów,
 • działalność popularyzatorka i upowszechniająca na rzecz praw człowieka i zrównoważonego rozwoju,
 • indywidualnie projektowane działania niezbędne do wsparcia prężności i rozwoju organizacji lub też rozwoju inicjatywy, prowadzonej przez Twoją organizację.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących współpracy prosimy o kontakt: office@pihrb.org

Nasze działania i realizacje:

 • organizacja we współpracy z Ambasadą Holandii i holenderską organizacją pozarządową The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) warsztatu dla NGOs poświęconego Wytycznym ONZ dot. biznesu i praw człowieka oraz roli NGOs w procesie prowadzącym do wypracowania Krajowego Planu Działań w tym obszarze;
 • opracowanie na zlecenie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie analizy i rekomendacji dot. zrównoważonych zamówień publicznych (Faracik B., Szymonek J., Zrównoważone zamówienia publiczne. Możliwości, bariery, strategie, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Warszawa 2015);
 • warsztaty z Amnesty International Polska dla obrońców praw człowieka w ramach Warsaw Dialogue for Democracy (2014).

Administracja

Współpracujemy z administracją publiczną aby wesprzeć ją ekspertyzą w zakresie biznesu i praw człowieka oraz we wdrażaniu rozwiązań kształtujących odpowiedzialne postawy biznesu. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu był w latach 2014-2015 jednym z członków Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, ciała doradczego Ministra Gospodarki, od momentu jego utworzenia w 2014 r., a nasi eksperci aktywnie uczestniczyli w pracach trzech z jego grup roboczych. Wspieraliśmy swoją wiedzą ekspercką także Śląską Radę ds. CSR.

Nasi eksperci wnieśli także wkład w dyskusję Parlamentu Europejskiego poświęconą zagadnieniom z obszaru praw człowieka i biznesu. W celu wsparcia działań administracji publicznej wielokrotnie zabieraliśmy głos jako prelegenci w ramach konferencji lub innych spotkań dyskusyjnych lub popularyzatorskich.

Oferta współpracy dla administracji:

 • opracowanie analiz i opinii eksperckich,
 • prowadzenie badań,
 • wystąpienia eksperckie,
 • przygotowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, oraz innych wydarzeń (np. konferencji, spotkań typu ‚okrągły stół’)..

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących współpracy prosimy o kontakt: office@pihrb.org

Skip to content