Oferta
współpracy

Instytut jako centrum eksperckie chce efektywnie wpływać na przestrzeganie praw człowieka zarówno w kontekście prowadzenia biznesu jak i poprzez oddziaływnaie na tworzenie stosownych polityk i regulacji.

Naszym celem jest:

wzmocnienie kompetencji przedsiębiorstw,

by wiedziały czym są prawa człowieka i umiały ich przestrzegać

OFERTA DLA BIZNESU

wzmocnienie organizacji pozarządowych,

aby zwiększyć efektywność ich działania

OFERTA DLA NGOs

wspieranie administracji publicznej

w działaniach skutkujących wprowadzeniem rozwiązań prawnych i praktycznych promujących i wspierających odpowiedzialne postawy przedsiębiorstw

Oferta dla administracji

Biznes

Wspieramy przedsiębiorstwa w dążeniu do zapewnienia poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w ich codziennej działalności gospodarczej.

Oferta współpracy dla biznesu:

 • wsparcie w procesie wypracowania polityki praw człowieka i przygotowaniu organizacji do wdrożenia należytej staranności w obszarze praw człowieka,
 • przygotowane analiz eksperckich,
 • prowadzenie badań,
 • szkolenia,
 • wsparcie eksperckie (konsultacje).

Zakres tematyczny:

 • diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa pod katem ryzyka naruszeń praw człowieka,
 • wsparcie w wypracowaniu dostosowanych do potrzeb firmy rozwiązań w zakresie poszanowania praw człowieka stosowanych w organizacji oraz integracji tychże rozwiązań ze strategią komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • tworzenie wartości: skuteczna współpraca z interesariuszami,
 • diagnoza potrzeb szkoleniowych, projektowanie i przygotowanie „szytych na miarę” szkoleń,
 • wykorzystanie Ram sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka.

Wybrane realizacje:

 • analiza ryzyk w obszarze praw człowieka w kraju trzecim – REFERENCJE,
 • weryfikacja warunków zatrudnienia w stoczniach (działania realizowane w latach 2017-2019 na zlecenie GIEK oraz Export Credit Norway) – REFERENCJE,
 • weryfikacja warunków zatrudnienia i poszanowania praw pracowniczych w fabryce elektroniki (na zlecenie zamawiających publicznych),
 • wsparcie w mapowaniu i priorytetyzacji praw człowieka (firma ICT),
 • prezentacje, webinary i podcasty (m.in. firma ICT, firma z sektora motoryzacyjnego, bank, firma odzieżowa),
 • warsztaty wprowadzające do problematyki należytej staranności w obszarze praw człowieka w rozumieniu Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka,
 • warsztat nt. raportowania niefinansowego w obszarze praw człowieka (w oparciu o Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka) – organizowany we współpracy z Shift, oraz przy wsparciu firmy Microsoft oraz Konfederacji Lewiatan. Więcej w zakładce PROJEKTY.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących współpracy prosimy o kontakt: office@pihrb.org

Organizacje pozarządowe

W ramach działań na rzecz poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi (NGOs) by wzmocnić ich kompetencje i efektywność działań, a także wesprzeć ekspertyzą w zakresie biznesu i praw człowieka. Jesteśmy także współinicjatorem a zarazem koordynatorem Koalicji CSR Watch Polska.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oferujemy:

 • przygotowanie opinii i analiz eksperckich,
 • prowadzenie badań,
 • działalność edukacyjna: projektowanie, przygotowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów,
 • działalność popularyzatorka i upowszechniająca na rzecz praw człowieka i zrównoważonego rozwoju,
 • indywidualnie projektowane działania niezbędne do wsparcia prężności i rozwoju organizacji lub też rozwoju inicjatywy, prowadzonej przez Twoją organizację.

Wybrane działania i realizacje:

 • opracowanie materiałów rzeczniczych na zlecenie Global Witness (2023)
 • organizacja we współpracy z Shift konsultacji regionalnych dla interesariuszy z regionu EŚW w ramach projektu Valuing Respect Project (2019),
 • organizacja we współpracy z Ambasadą Holandii i holenderską organizacją pozarządową The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) warsztatu dla NGOs poświęconego Wytycznym ONZ dot. biznesu i praw człowieka oraz roli NGOs w procesie prowadzącym do wypracowania Krajowego Planu Działań w tym obszarze,
 • opracowanie na zlecenie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie analizy i rekomendacji dot. zrównoważonych zamówień publicznych (Faracik B., Szymonek J., Zrównoważone zamówienia publiczne. Możliwości, bariery, strategie, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Warszawa 2015),
 • przetłumaczenie na język polski międzynarodowych standardów dot. praw człowieka w biznesie,
 • warsztaty z Amnesty International Polska dla obrońców praw człowieka w ramach Warsaw Dialogue for Democracy (2014).

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących współpracy prosimy o kontakt: office@pihrb.org

Administracja publiczna i organizacje międzynarodowe

Współpracujemy z administracją publiczną aby wesprzeć ją ekspertyzą w zakresie biznesu i praw człowieka oraz we wdrażaniu rozwiązań kształtujących odpowiedzialne postawy biznesu. W celu wsparcia działań administracji publicznej wielokrotnie zabieraliśmy głos jako prelegenci w ramach konferencji lub innych spotkań dyskusyjnych lub popularyzatorskich.

Nasi eksperci wnoszą też wkład w poświęcone zagadnieniom z obszaru praw człowieka i biznesu dyskusje na poziomie europejskim (Parlamet Europejski) i globalnym (Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka, UNDP). 

Oferta współpracy dla administracji:

 • opracowanie analiz i opinii eksperckich,
 • prowadzenie badań,
 • wystąpienia eksperckie,
 • przygotowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, oraz innych wydarzeń (np. konferencji, spotkań typu ‚okrągły stół’).

Wybrane działania i realizacje:

 • opracowanie analizy dot. stanu wdrożenia Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka w Europie Wschodniej i Azji Centralnej (UNDP, 2021-2023), 
 • organizacja we współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. praw człowieka i Grupą Roboczą ONZ ds. biznesu i praw człowieka konsultacji regionalnych dla interesariuszy z Europy Środkowo-Wschodniej dotyczących międzynarodowych umów inwestycyjnych (2020), 
 • koordynacja prac Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę funkcjonującej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej (2018-2022), co zaowocowało opracowaniem Poradnika jak identyfikować i zapobiegać pracy przymusowej, oraz realizacją szeregu innych działań,
 • realizacja pilotażu deliberaterii w trzech miastach w Polsce (2021),
 • opracowanie analizy dla Parlamentu Europejskiego dot. rekomendowanego zakresu dyrektywy dot. należytej staranności w zakresie praw człowieka (PE, 2020-2021),
 • analiza dla MSZ związana z procesem przygotowania Krajowego Planu Działań dot. biznesu i praw człowieka,
 • prezentacja ekspercka dla przedsiębiorców uczestniczących w regularnym spotkaniu przy śniadaniu z Prezydentem Miasta Częstochowy,
 • wsparcie eksperckie prac Śląskiej Rady ds. CSR.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących współpracy prosimy o kontakt: office@pihrb.org

Skip to content