Beata Faracik

Współzałożycielka i Prezeska Zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

Współzałożycielka i Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. CEE Advisor Global Business Initiative for Human Rights. Prawnik, ekspertka ds. praw człowieka w kontekście biznesu, w tym prawnoczłowieczego wymiaru RBC/CSR.

Łączy doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich ds. praw człowieka (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), z pracą w sektorze prywatnym i w organizacjach pozarządowych (NGOs) w Polsce i Wielkiej Brytanii. Jako niezależna ekspertka współpracuje także z organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami badawczymi m.in. UNDP, University of Glasgow (UK) , University of St. Andrews (UK), The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), Danish Institute for Human Rights, itd. Jej wiedzę i doświadczenie docenił także m.in. Parlament Europejski (PE) zlecając opracowanie kilku analiz dot. wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka i zapraszając kilkakrotnie do wystąpień eksperckich na posiedzeniach Podkomisji ds. Praw Człowieka (DROI) PE; a także Komisja Europejska dla której konsultowała Wytyczne w zakresie praw człowieka i biznesu dla sektora Agencji Rekrutacyjnych i Pośrednictwa Pracy. Od 2018 Koordynatorka Grupy Roboczej ds. Osób Świadczących Pracę w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze ds. Funduszy i Rozwoju Regionalnego, a wcześnie ds. Innowacji i Rozwoju oraz członkini Grupy Roboczej  ds. rozwoju raportowania niefinansowego. Członkini Grupy Roboczej ds. Zrównoważonych Finansów powołanej przez Ministerstwo Finansów. W latach 2014-2015 członkini międzyresortowego Zespołu ds. CSR przy Ministrze Gospodarki, oraz jego Grup Roboczych: ds. wdrażania standardów CSR, ds. monitorowania trendów CSR (w tym konsultacje dot. wdrażania dyrektywy dot. raportowania danych niefinansowych) oraz ds. edukacji i upowszechniania CSR. W latach 2012-2013 członkini międzyresortowego Zespołu ds. CSR przy Prezesie Rady Ministrów oraz jego Grup Roboczych ds. Promocji CSR oraz ds. Edukacji w zakresie CSR.

Uznana w rankingu Forum Odpowiedzialnego Biznesu za jedną z „50 Kobiet Polskiego CSR 2013”, znalazła się także na liście 25 polskich liderek zrównoważonego rozwoju wg. magazynu „Forbes Women” w 2021 r. 

Działa na rzecz popularyzacji wiedzy w tym obszarze, posiada doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców. Autorka publikacji z zakresu praw człowieka, CSR oraz praw człowieka w biznesie w języku polskim i angielskim. Szczególnie interesuje ją problematyka systemowego podejścia administracji publicznej do implementacji Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz wdrażanie w/w Wytycznych przez przedsiębiorstwa. Członkini panelu redaktorów sekcji „Developments in the Field” czasopisma naukowego „The Business and Human Rights Journal” Cambridge University Press oraz Guest Editor wydania specjalnego BHRJ poświęconego sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ukończyła studia magisterskie w zakresie Prawa (UAM), Europeistyki (UAM), studia podyplomowe LL.M. z zakresu Praw Człowieka i Własności Intelektualnej (Raoul Wallenberg Institute, SE, i World Intellectual Property Organization Worldwide Academy; WIPO WA Fellow). Posiada status Associate Fellow of Higher Education Academy, należy do sieci Global Business and Human Rights Scholars Association i jest członkinią The BHRight Initiative for Interdisciplinary Research and Teaching on Business and Human Rights. Jest członkinią Teaching Business and Human Rights Forum oraz International Law Association. Prowadziła gościnne wykłady m.in. na University of Bergen, Vistula University, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego standardu SA8000.

Członkini Coordination Committee OECD Watch oraz Rady Programowej Amnesty International Polska, a także Rady Uczelni Vistula. Współpracowała jako ekspertka zewnętrzna z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Polska (od 2014). 

dr Joanna Szymonek

Współzałożycielka i ekspertka Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

Współzałożycielka i ekspertka PIHRB. W okresie 2014-2016 Wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, w latach 2016-2023 Przewodnicząca Rady Fundacji. Ekspertka z zakresu zarządzania relacjami pracowniczymi, przestrzegania praw człowieka w miejscu pracy, w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Absolwentka Uniwersytetu Warwick w dziedzinie europejskich stosunków pracy i zarządzania personelem. Współpracuje z partnerami społecznymi: związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, biznesem, ośrodkami akademickimi w kraju i na świecie. Członkini Grup Roboczych i Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności w Ministerstwie Gospodarki, a także Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Inicjatorka i realizatorka projektów w obszarze CSR, przestrzegania praw człowieka w biznesie oraz zagadnień dotyczących rynku pracy. Wymieniona w rankingu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „50 Kobiet Polskiego CSR 2013”.

Autorka publikacji i artykułów eksperckich w języku polskim i angielskim w obszarze CSR, zarządzania personelem i dialogu społecznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach, tworzenia polityki zagranicznej i zarządzania relacjami międzynarodowymi jak również zarządzania i koordynowania projektami. Prowadzi warsztaty, szkolenia, wykłady. Pomaga rozwijać potencjał firm, organizacji i indywidualnych osób dostarczając nie tylko wiedzy, ale także praktycznych rozwiązań oraz ‘szytych na miarę’ narzędzi.
Obszary ekspertyzy i zainteresowań zawodowych: zarządzanie relacjami pracowniczymi, zarządzanie niepokojem społecznym, dialog społeczny, dialog autonomiczny, rynek pracy, prawa człowieka w miejscu pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście strategii CSR, zrównoważony rozwój w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych.

Bartosz Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

Wiceprezes Zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu od maja 2018 r. Dyrektor Fundacji Frank Bold, członek Rady programowej Fundacji Rozwój Tak – Odkrywki Nie, prawnik, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim i aplikacji adwokackiej w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i korupcji, przejrzystością procesu legislacyjnego i lobbingu, finansowaniem partii politycznych, ochroną środowiska oraz ochroną danych osobowych.

Autor artykułów naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, analiz i raportów dotyczących finansowania partii politycznych, przejrzystości lobbingu oraz praw człowieka w biznesie, a także opinii dot. prawa ochrony środowiska.

dr Adam Ploszka

Członek Rady Fundacji Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2021-2022 Max Weber Fellow w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim; autor publikacji naukowych z zakresu praw człowieka i prawa konstytucyjnego; członek Komisji Ekspertów ds. Bezdomności działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Rady Programowej Archiwum im. prof. Osiatyńskiego.

Laureat pierwszej nagrody w LIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych za pracę doktorską „Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej”.

Poza karierą akademicką jest obecnie związany z Amnesty International. Wcześniej pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz jednej z warszawskich kancelarii prawnych.

dr Agata Rudnicka-Reichel

Członkini Rady Fundacji i Associated Senior Expert

Dr Rudnicka od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego. Doktor nauk ekonomicznych. Od początku swojej aktywności zawodowej związana z edukacją i promocją zrównoważonego rozwoju i CSR. Związana z Wydziałem Zarządzania UŁ. Ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Członkini Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ oraz Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju UŁ. W latach 2010-2021 prezeska Fundacji CSR Impact. W latach 2018-2020 Pełnomocniczka Rektora UŁ ds. społecznej odpowiedzialności uczelni. Do sierpnia 2021 wspierała Projekt Chapter Zero Poland jako konsultantka merytoryczna. Ekspertka w programie Climate Leadership. Zaangażowana społecznie w działania na rzecz upowszechniania ESG. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, zrównoważone modele biznesowe, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw, prawa człowieka w biznesie oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego a także przedsiębiorczość społeczna. Szczególnie bliska jest jej problematyka mody zrównoważonej i odpowiedzialnej. Członkini zespołów realizujących międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze. Uczestniczka wielu konferencji naukowych i branżowych poświęconych problematyce zrównoważonego rozwoju, ESG, CSR i łańcucha dostaw. Prelegentka i moderatorka na wydarzeniach poświęconych problematyce zrównoważonego rozwoju. Współpracuje z przedstawicielkami i przedstawicielami różnych sektorów wspierając je w zmianie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Certyfikowana trenerka, menadżerka projektów, tutorka, mediatorka, Nieustannie pracuje nad doskonaleniem kompetencji trenerskich poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach. Pasjonatka metody Design Thinking.
Została wyróżniona jako jedna z kobiet polskiego CSRu przez FOB (2013) oraz jedna z 25 Liderek Zrównoważonego Rozwoju przez Forbes Women (2021).

Stanisław Alwasiak

Członek Rady Fundacji Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

Aktualnie związany z Akademią Ignatianum w Krakowie.

dr hab. prof. WSAiB Joanna Unterschütz

 Associated Senior Expert (Labour Law/Prawo pracy)

Dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Prywatnego i Postepowania Cywilnego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Autorka publikacji zakresu prawa pracy oraz karnego prawa pracy wydawanych w Polsce i za granicą. Zróżnicowane zainteresowania naukowe dr hab. Unterschütz, których poszerzeniu sprzyja udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych, koncentrują się wokół ochrony praw podstawowych, zbiorowego prawa pracy, zagadnień karnoprawnej ochrony praw pracowniczych, pracy przymusowej i handlu ludźmi. Członkini Transnational Trade Union Rights Experts Network (TTUR), sieci 12 prawników z różnych krajów europejskich, która koncentruje się na badaniach europejskiego prawa pracy, podkreślając ich związek z podstawowymi prawami socjalnymi.
adw. Stanisław Drozd

Przewodniczący sekcji praw człowieka w sporcie

Adwokat, certyfikowany mediator, niepraktykujący Solicitor-Advocate (Civil) Anglii i Walii. Zajmuje się rozwiązywaniem sporów gospodarczych i inwestycyjnych, a w szczególności arbitrażem międzynarodowym. Doradza w zakresie prawa ochrony konkurencji. Występuje w roli obrońcy w sprawach karnych. Posiada bogate doświadczenie w sprawach spornych dotyczących innowacyjnych modeli biznesowych i zakłóceń powodowanych nowymi technologiami.

Specjalizuje się ponadto w prawie sportowym. Działa na rzecz ochrony praw zawodowych sportowców oraz promocji praw człowieka i zasad dobrego zarządzania w sporcie. Współpracuje ze stowarzyszeniami zawodników, broniąc i zabiegając o poszanowanie praw profesjonalnych sportowców w postępowaniach sądowych i parlamentarnych oraz w ramach postępowań przed międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staż w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Posiada certyfikat TenStep potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania projektami.

Małgorzata Szlendak

Komunikatorka, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Ekspertka w dziedzinie komunikacji i trenerka. Kilkunastoletnie doświadczenie managerskie i liderskie zdobywała w międzynarodowym środowisku biznesowym zarządzając zespołami i projektami. Jako członkini zarządu odpowiadająca za komunikację korporacyjną, wprowadzała m.in. strategiczne rozwiązania w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania mediami. Reprezentowała firmę jako rzecznik prasowy. Nadzorowała komunikację w procesach zmiany, również w projektach międzynarodowych. Wieloletnia członkini sztabu kryzysowego, zarządzająca komunikacją w kryzysie. Pasjonatka budowania strategii, zarządzania zmianą i edukacji. Nauczycielka i lektorka akademicka. Absolwentka Anglistyki na UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych: Zarządzanie ludźmi w firmie (Rola działu HR w zarządzaniu zmianą) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie pracuje jako niezależna konsultantka. W pracy ceni sobie zaufanie i dogłębne mierzenie się z problemami.

Tomasz Włodarski

Członek Rady Fundacji PIHRB (do 2023 r. ) 

Członek Rady Fundacji Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu od początku jego istnienia. W latach 2014-2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji, zaś w latach 2016-2018 Wiceprezesa Zarządu, zaś w latach 2018-2023 był członkiem Rady Fundacji. Przez wiele lat dyrektor Fundacji Frank Bold. Aktualnie zastępca dyrektorki Małopolskiego Instytutu Kultury. Filozof z doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu. Pracował w jednostkach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Ceni zdrowy rozsądek i racjonalizm.

Karolina Bartczak

Associated Expert

Karolina Bartczak jest aplikantką adwokacka Warszawskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego broniąc pracę magisterską dotyczącą mediacji w sporach korporacyjnych. Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Uniwersytetu w Cambridge działającej w ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Od początku swojej działalności naukowej zajmuje się prawem sportowym, a jej zainteresowania koncentrują się w szczególności wokół alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów sportowych, postępowań antydopingowych oraz e-sportu. Karolina była wice-prezesem Koła Naukowego Prawa Sportowego „Ius et Sport” działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,z którym zorganizowała pięć edycji Ogólnopolskiej Konferencji Prawo Sport Finanse.

Aktualnie Karolina jest sekretarzem Sekcji Prawa Sportowego działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Karolina zajmuje się również alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów pozasportowych, w tym w szczególności mediacją, której przypisuje naczelną rolę w rozwiązywaniu konfliktów w społeczeństwie obywatelskim. Karolina jest również ko-mediatorem w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów działającym przy Uniwersytecie Warszawskim.

 

Dagmara Szota

Associated Expert

Ekspertka w zakresie rynku pracy, aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz zarządzania projektami. Inicjatorka i koordynatorka wielu projektów aktywizacji społecznej i zawodowej, członkini Rady Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy. Aktywnie działa na rzecz pełnego wykorzystania możliwości włączania osób niepełnosprawnych w życie zawodowe i społeczne z poszanowaniem praw człowieka.

.

.

Współpracowali z nami

Dr Magdalena Kędzior

Associated Senior Expert

Doktor, LL.M, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu-Rzeszowie. Autorka licznych publikacji z zakresu komparatystyki prawniczej, prawa sportowego i prawa Unii Europejskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego a ponadto Niemieckiego i Międzynarodowego Stowarzyszenie Prawa Sportowego. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się m.in. problematyką przestrzegania praw człowieka w sporcie.

W tym przedmiocie opublikowano dotychczas: The intrusion into privacy and data protection in the light of the Word Anti-Doping Code, (in:) Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights, Comenius University Faculty of Law, Bratislava 2013 i The Principle of proportionality and human rights in the fight against doping in sport (in) Human Rights between War and Peace (eds. M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka), Olsztyn 2014 (Vol. II).

Maria Huma

Członkini Rady Fundacji PIHRB  w latach 2014-2023

Ekspertka ds. zrównoważonej produkcji i konsumpcji, odpowiedzialności społecznej w łańcuchach dostaw, sprawiedliwego handlu, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autorka wielu publikacji oraz programów szkoleniowych dla konsumentów, firm, szkół i organizacji pozarządowych. Od 2014 prezeska Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. W latach 2013-2014 koordynatorka polskiej koalicji Clean Clothes Polska działającej na rzecz poprawy warunków pracy w globalnym przemyśle odzieżowym. Aktywnie zaangażowana w powołanie Koalicji Sprawiedliwego Handlu, zrzeszającej organizacje pozarządowe i firmy działające na rzecz sprawiedliwego handlu w Polsce. Pomysłodawczyni pierwszego w Polsce przewodnika on-line dla konsumentów „Dobre zakupy”, zawierającego ranking odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo firm. Redaktorka portalu ekonsument.pl. Członkini grupy roboczej dot. zrównoważonej konsumpcji i produkcji w ramach byłego międzyresortowego Zespołu ds. CSR przy Prezesie Rady Ministrów. Wymieniona w rankingu 50 Kobiet Polskiego CSR, opracowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Anna Szlezinger

Praktykantka/ Wolontariuszka / Volunteer

Absolwentka studiów magisterskich International Economics and Business na Uniwersytecie w Utrechcie. W czasie studiów prowadziła badania z zakresu przedsiębiorczości społecznej i innowacyjności na Indiana University w Stanach Zjednoczonych. Po zakończeniu studiów pracowała w organizacji pozarządowej w Tanzanii, koordynując projekty dotyczące przedsiębiorczości społecznej, sprawiedliwego handlu i praw kobiet. Współpracowała także z Amnesty International Australia oraz australijską organizacją Conscious Capitalism. Ania rozpoczęła współpracę z PIHRB w maju 2017 jako praktykantka, a następnie jako Project Assistant. Była zaangażowana w realizację projektów SMART i Access to Remedy in CEE, jak również opracowanie materiałów na stronę Global NAPs, oraz szereg bieżących działań instytutu.

Irma Faracik 

Wolontariuszka/Volunteer

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Politologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, których część w ramach stypendium odbyła także na Uniwersytecie w Saarbruecken. Po studiach pracę m.in. w sektorze prywatnym w Polsce, na University of Exeter oraz w administracji Peninsular School of Medicine w Exeter, łączyła z zaangażowaniem w projekty artystyczno-kulturalne, m.in. była jedną ze współorganizatorek festiwalu filmowego „Polish Film Festival” w Exeter w latach 2010 i 2011. Aktualnie wolontariacko wspiera działalność PIHRB w zakresie działań badawczych.

Agata Mężyńska
Associated Senior Expert (OECD system)
Ekspertka z zakresu odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, a w szczególności Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw ponadnarodowych w tym zakresie oraz działalności Krajowych Punktów Kontaktowych OECD. Zna świetnie problematykę bezpośrednich inwestycji zagranicznych, analiz ekonomicznych, tworzenia dokumentów strategicznych. Zajmowała się również wdrażaniem funduszy strukturalnych, była dziennikarką. Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz Gospodarki Publicznej w Szkole Głównej Handlowej. Tam ukończyła też studia doktoranckie w zakresie transformacji gospodarczej w warunkach integracji europejskiej. Stypendystka programu Marshall Memorial Fellowship 2010. W latach 2009-2016 zajmowała się polskim Krajowym Punktem Kontaktowym OECD, najpierw nadzorując jego działalność, a potem prowadząc go osobiście. Opracowała procedury postępowania i rozwiązywała pierwsze po wieloletniej przerwie sprawy. Inicjowała ściślejszą współpracę KPK OECD w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W kwestie zrównoważonego rozwoju i CSR zaangażowana jest od 2000r., kiedy rozpoczynała działalność Oikos Polska. Ma na koncie liczne publikacje m.in. na temat ISO 14001, systemów monitorowania zrównoważonego rozwoju. Wspiera PIHRiB i OECD Watch od początku ich działalności.
Nikolai Holm
Wolontariusz/Volunteer
Nikolai Holm holds a PhD in Sociology, an MPhil in Peace and Conflict Transformation, and a BA in International Studies and Political science. His research examines the social aspects of human security and development with particular focus on how relationships between governments, funders, and civil society actors foster improved security at the community level. He provides volunteer support for PIHRiB as a social scientist, researcher, and analyst.

Nikolai Holm posiada doktorat z socjologii, tytuł MPhil in Peace and Conflict Transformation oraz licencjat w zakresie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych. Jego badania koncentrują się na społecznych aspektach bezpieczeństwa ludzkiego oraz rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem tego jak relację pomiędzy administracją rządową, grantodawcami oraz organizacjami pozarządowymi przyczyniają się wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa na poziomie społeczności lokalnych. Nikolai wspiera PIHRB wolontariacko w zakresie badań społecznych, jako badacz i analityk.

Paulina Jabłońska
Paulina rozpoczęła współpracę z Instytutem w styczniu 2016 r. Ukończyła studia magisterskie z zakresu politologii na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zaś praktyczne doświadczenie w tym obszarze zdobywała jako asystentka w Biurze Senatorskim Andrzeja Szewińskiego oraz praktykantka w Sądzie Rejonowym. W instytucie była zaangażowana m.in. w projekt badawczy dotyczący raportowania informacji niefinansowych przez spółki Skarbu Państwa.
Marta Matkowska
praktykantka (IX-XI 2015), Studentka II roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W Instytucie była zaangażowana w projekt dot. przeglądu zaleceń organizacji międzynarodowych (ONZ, MOP) dotyczących Polski w obszarze biznesu i praw człowieka a także projekt badawczy dotyczący poziomu raportowania informacji niefinansowych przez spółki Skarbu Państwa. Zajmowała się także sprawami związanymi z organizacją warsztatów i innych przedsięwzięć.
Patryk Gacka
stażysta (IV-VIII 2015) – odpowiadał m.in. za współpracę z Koalicją organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie przygotowania wspólnej opinii dotyczącej rozwoju i użycia systemów bojowych bezzałogowych pojazdów latających (SBBPL).
Brian Felix, Wolontariusz (2017)
Brian, M.A. Candidate in International Studies ze specjalizacją w obszarze Bezpieczeństwa Międzynarodowego oraz Demokratyzacji na Josef Korbel School of International Studies na Uniwersytecie w Denver. Brian posiada licencjat (Bachelor of Arts degree in Liberal Arts) z The New School University w Nowym Jorku. Wspierał działalność PIHRB m.in. poprzez weryfikację językową materiałów i publikacji realizowanych w języku angielskim.
Skip to content