Eksperci i współpracownicy

Beata Faracik

Współzałożycielka i Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Prawnik, ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), szczególnie w obszarze praw człowieka i biznesu; łącząca doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich z zakresu praw człowieka (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), z sektorem prywatnym i w organizacjach pozarządowych (NGOs) w Polsce i Wielkiej Brytanii. Działa na rzecz popularyzacji wiedzy w tym obszarze, posiada doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców. Autorka publikacji z zakresu praw człowieka, CSR oraz praw człowieka w biznesie w języku polskim i angielskim. Szczególnie interesuje ją problematyka systemowego podejścia administracji publicznej do implementacji Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz wdrażanie w/w Wytycznych przez przedsiębiorstwa. Jej ekspertyzę w tym zakresie docenił m.in. Parlement Europejski (PE) zlecając opracowanie analiz i zapraszając kilkakrotnie do wystąpień eksperckich na posiedzeniach Podkomisji ds. Praw Człowieka (DROI) PE; a także Komisja Europejska dla której konsultowała Wytyczne w zakresie praw człowieka i biznesu dla sektora Agencji Rekrutacyjnych i Pośrednictwa Pracy.

Od 2014 r. Członkini międzyresortowego Zespołu ds. CSR przy Ministrze Gospodarki, oraz jego Grup Roboczych: ds. wdrażania standardów CSR, ds. monitorowania trendów CSR (w tym konsultacje dot. wdrażania dyrektywy dot. raportowania danych niefinansowych) oraz ds. edukacji i upowszechniania CSR. Wcześniej, w latach 2012-2013 członkini międzyresortowego Zespołu ds. CSR przy Prezesie Rady Ministrów oraz jego Grup Roboczych ds. Promocji CSR oraz ds. Edukacji w zakresie CSR. Wymieniona w rankingu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „50 Kobiet Polskiego CSR 2013”.
Ukończyła studia magisterskie w zakresie Prawa (UAM), Europeistyki (UAM), studia podyplomowe LL.M. z zakresu Praw Człowieka i Własności Intelektualnej (Raoul Wallenberg Institute, SE, i World Intellectual Property Organization Worldwide Academy; WIPO WA Fellow). Posiada status Associate Fellow of Higher Education Academy, należy do sieci Columbia Teaching Business and Human Rights Forum oraz uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego standardu SA8000. Członkini International Law Association oraz Rady Programowej Amnesty International Polska. Od 2014 r. ekspert współpracujący Global Compact Network Polska. Ekspert zewnętrzny Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Członek The BHRight Initiative for Interdisciplinary Research and Teaching on Business and Human Rights.

Joanna Szymonek

Współzałożycielka i Przewodnicząca Rady Fundacji. W okresie 2014-2016 Wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Ekspertka z zakresu zarządzania relacjami pracowniczymi, przestrzegania praw człowieka w miejscu pracy, w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Absolwentka Uniwersytetu Warwick w dziedzinie europejskich stosunków pracy i zarządzania personelem. Współpracuje z partnerami społecznymi: związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, biznesem, ośrodkami akademickimi w kraju i na świecie. Członkini Grup Roboczych i Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności w Ministerstwie Gospodarki, a także Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Inicjatorka i realizatorka projektów w obszarze CSR, przestrzegania praw człowieka w biznesie oraz zagadnień dotyczących rynku pracy. Wymieniona w rankingu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „50 Kobiet Polskiego CSR 2013”.

Autorka publikacji i artykułów eksperckich w języku polskim i angielskim w obszarze CSR, zarządzania personelem i dialogu społecznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach, tworzenia polityki zagranicznej i zarządzania relacjami międzynarodowymi jak również zarządzania i koordynowania projektami. Prowadzi warsztaty, szkolenia, wykłady. Pomaga rozwijać potencjał firm, organizacji i indywidualnych osób dostarczając nie tylko wiedzy, ale także praktycznych rozwiązań oraz ‘szytych na miarę’ narzędzi.
Obszary ekspertyzy i zainteresowań zawodowych: zarządzanie relacjami pracowniczymi, zarządzanie niepokojem społecznym, dialog społeczny, dialog autonomiczny, rynek pracy, prawa człowieka w miejscu pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście strategii CSR, zrównoważony rozwój w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych.

Tomasz Włodarski

Wiceprezes Zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu (od końca 2016 r.). Związany z PIHRB od początku istnienia jako Przedwodniczący Rady Fundacji (2014-2016)

.

Nasi partnerzy

Agata Mężyńska

Ekspertka z zakresu odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, a w szczególności Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw ponadnarodowych w tym zakresie oraz działalności Krajowych Punktów Kontaktowych OECD. Zna świetnie problematykę bezpośrednich inwestycji zagranicznych, analiz ekonomicznych, tworzenia dokumentów strategicznych. Zajmowała się również wdrażaniem funduszy strukturalnych, była dziennikarką. Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz Gospodarki Publicznej w Szkole Głównej Handlowej. Tam ukończyła też studia doktoranckie w zakresie transformacji gospodarczej w warunkach integracji europejskiej.

Stypendystka programu Marshall Memorial Fellowship 2010. W latach 2009-2016 zajmowała się polskim Krajowym Punktem Kontaktowym OECD, najpierw nadzorując jego działalność, a potem prowadząc go osobiście. Opracowała procedury postępowania i rozwiązywała pierwsze po wieloletniej przerwie sprawy. Inicjowała ściślejszą współpracę KPK OECD w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W kwestie zrównoważonego rozwoju i CSR zaangażowana jest od 2000r., kiedy rozpoczynała działalność Oikos Polska. Ma na koncie liczne publikacje m.in. na temat ISO 14001, systemów monitorowania zrównoważonego rozwoju. Z PIHRiB i polskim OECD Watch jest duchem od pierwszych chwil, osobiście od 2016 r.

dr Magdalena Kędzior

Doktor, LL.M, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu-Rzeszowie. Autorka licznych publikacji z zakresu komparatystyki prawniczej, prawa sportowego i prawa Unii Europejskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego a ponadto Niemieckiego i Międzynarodowego Stowarzyszenie Prawa Sportowego. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się m.in. problematyką przestrzegania praw człowieka w sporcie.

W tym przedmiocie opublikowano dotychczas: The intrusion into privacy and data protection in the light of the Word Anti-Doping Code, (in:) Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights, Comenius University Faculty of Law, Bratislava 2013 i The Principle of proportionality and human rights in the fight against doping in sport (in) Human Rights between War and Peace (eds. M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka), Olsztyn 2014 (Vol. II).

Anna Szlezinger, Project Assistant / Asystent Projektów

Absolwentka studiów magisterskich International Economics and Business na Uniwersytecie w Utrechcie. W czasie studiów prowadziła badania z zakresu przedsiębiorczości społecznej i innowacyjności na Indiana University w Stanach Zjednoczonych. Po zakończeniu studiów pracowała w organizacji pozarządowej  w Tanzanii, koordynując projekty dotyczące przedsiębiorczości społecznej, sprawiedliwego handlu i praw kobiet. Ponadto, zdobywała doświadczenie pracując w Amnesty International Australia, a także, również w Australii, w organizacji  Conscious Capitalism. Ania rozpoczęła współpracę z PIHRB w maju 2017 jako praktykantka. Była zaangażowana w realizację projektów SMART i Access to Remedy in CEE, jak również opracowanie materiałów na stronę Global NAPs, oraz szereg bieżących działań instytutu.

Joanna Unterschuetz, Prawnik

Współpracowali z nami

Paulina Jabłońska

Paulina rozpoczęła współpracę z Instytutem w styczniu 2016 r. Ukończyła studia magisterskie z zakresu politologii na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zaś praktyczne doświadczenie w tym obszarze zdobywała jako asystentka w Biurze Senatorskim Andrzeja Szewińskiego oraz praktykantka w Sądzie Rejonowym. W instytucie była zaangażowana m.in. w projekt badawczy dotyczący raportowania informacji niefinansowych przez spółki Skarbu Państwa.

Marta Matkowska

praktykantka (IX-XI 2015), Studentka II roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W Instytucie była zaangażowana w projekt dot. przeglądu zaleceń organizacji międzynarodowych (ONZ, MOP) dotyczących Polski w obszarze biznesu i praw człowieka a także projekt badawczy dotyczący poziomu raportowania informacji niefinansowych przez spółki Skarbu Państwa. Zajmowała się także sprawami związanymi z organizacją warsztatów i innych przedsięwzięć.

Patryk Gacka

stażysta (IV-VIII 2015) – odpowiadał m.in. za współpracę z Koalicją organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie przygotowania wspólnej opinii dotyczącej rozwoju i użycia systemów bojowych bezzałogowych pojazdów latających (SBBPL).

Brian Felix, Wolontariusz (2017)

Brian, student drugiego roku M.A. Candidate in International Studies ze specjalizacją w obszarze Bezpieczeństwa Międzynarodowego oraz Demokratyzacji na Josef Korbel School of International Studies na Uniwersytecie w Denwer. Brian posiada licencjat (Bachelor of Arts degree in Liberal Arts) z The New School University w Nowym Jorku. Dorastał na Long Island, Nowy Jork, i mieszka z rodziną na Manhattanie. Aktualnie rezyduje w Denver, Colorado. Wspierał działalność PIHRB m.in. poprzez weryfikację językową materiałów i publikacji realizowanych w języku angielskim.

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl