PIHRB patronem Kongresu ELSA Polska „Prawo dla Odpowiedzialności”, 20-21.06.2018

12 czerwca, 2018

Z przyjemnością informujemy, że PIHRB objął patronatem merytorycznym Kongres „Prawo dla Odpowiedzialności”  organizowany przez ELSA Polska w dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Digital Knowledge Village w Warszawie. Podczas kongresu prezeska PIHRB, Beata Faracik, poprowadzi panel dedykowany międzynarodowym standardom z zakresu prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny.

Kongres „Prawo dla odpowiedzialności” to dwudniowa konferencja, podczas której tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu będzie omawiana nie tylko w kontekście dobrych praktyk, lecz także relacji między odpowiedzialnością społeczną a prawem zachęcającym do świadomego działania na rzecz społeczności lokalnych, środowiska naturalnego oraz struktury wewnętrznej i efektywności firm. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm, instytucji publicznych oraz środowiska prawniczego będą mówić między innymi o społecznej odpowiedzialności w sferze wewnętrznej, działalności na rzecz społeczności lokalnych, ochrony środowiska oraz współpracy między sektorami. Wydarzenie ma za zadanie szerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności i wrażliwości społecznej oraz stworzenie platformy do interakcji, wymiany doświadczeń i opinii.

Informacje na temat poszczególnych paneli znajdują się na podstronie: www.kongres.elsa.org.pl/paneleZapisy są prowadzone poprzez stronę: www.kongres.elsa.org.pl/zapisy

Kongresowi towarzyszy kampania społeczna „Mam prawo do odpowiedzialności”, która ma na celu podkreślenie oczekiwań społeczeństwa w stosunku do biznesu i jego polityki CSR. Pragniemy zaznaczyć, że działalność społecznie odpowiedzialna nie może być traktowana jako chwyt marketingowy, a zamiast tego powinna być postrzegana jako moralny obowiązek świata biznesu. Zależy nam na uświadomieniu wszystkim ludziom, że mają prawo domagać się wspólnej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz pokazaniu, że nowoczesna firma to firma działająca z poszanowaniem praw człowieka i środowiska naturalnego, wspierająca społeczności lokalne, tworząca i respektująca kodeksy dobrych praktyk.

ELSA Poland, jako stowarzyszenie studentów prawa, kładzie nacisk na prawo społeczeństwa do domagania się działalności społecznie odpowiedzialnej od biznesu i zachęca wszystkich do wspólnego promowania hashtagu #mamprawodo.

Kampania społeczna: YouTube 

Zdjęcia z Kongresu są dostępne na profilu ELSA Polska na Facebooku – Link do wpisu.

 

Program Kongresu 

Środa, 20 czerwca 2018 r.

10:30 – 13:30: Nierówności i dyskryminacja w miejscu pracy

Podczas panelu chcielibyśmy się pochylić nad kwestiami nierówności i dyskryminacji, zaczynając od procesu rekrutacji (konstrukcja CV i rozmowy kwalifikacyjne), przechodząc do zarządzania różnorodnością, równego wynagrodzenia oraz udogodnień dla pracowników z niepełnosprawnościami. Skupimy się nie tylko na dyskryminacji ze względu na płeć, lecz także pochodzenie, orientację seksualną czy niepełnosprawność fizyczną i psychiczną.

Prelegenci:

 • Monika Wieczorek: Dyskryminacja ze względu na płeć w miejscu pracy i wewnętrzne procedury antydyskryminacyjne
 • Vyacheslav Melnyk (Kampania Przeciw Homofobii)
 • Jej Perfekcyjność (Fundacja Pro Diversity): Pracowniczki/cy LGBTQ. Dlaczego i jak o nich dbać?
 • Katarzyna Szczerbowska (Fundacja eFkropka)
 • Anna Łoginow – Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego

14:30 – 17:30: Jakość i warunki zatrudnienia

Wystąpienia oraz dyskusja będą dotyczyć warunków zatrudnienia w kontekście poszanowania ustalonych godzin pracy oraz nadgodzin, wspomagania efektywności poprzez dopuszczenie elastycznych godzin pracy i pracy zdalnej. Ponadto chcemy poruszyć kwestie dbania o pracowników poprzez ochronę i promocję zdrowia w miejscu pracy, przestrzeganiu zasad BHP i dodatków oraz udogodnień dla pracowników.

Podczas panelu skupimy się również na kwestii godziwego wynagrodzenia za wykonaną pracę, także dla takich grup jak lekarze rezydenci czy aplikanci.

Prelegenci:

 • Anna Szcześniak (Przedsiębiorstwo Fairplay)
 • Agnieszka Krzyżak (Fundacja „Rodzic w mieście”)
 • Kamil Rybikowski (Związek Przedsiębiorców i Pracodwaców)
 • Magdalena Zgłobica (Inicjatywa Mobilności Pracy)
 • przedstawiciel IFMSA
 • apl. adw. Klaudia Łyś (Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie)

Czwartek, 21 czerwca 2018 r.

10:00 – 12:30: Ochrona środowiska naturalnego

Panel na temat ochrony środowiska naturalnego będzie miejscem dwutorowych rozważań. Z jednej strony skupimy się na funkcjonowaniu przedsiębiorstw w sposób zapewniający mniejszą destrukcję środowiska, poprzez np. ograniczenie zużycia wody i energii, zamknięty obieg czy recykling. Z drugiej strony omówimy, w jaki sposób firmy mogą wspierać odnawianie środowiska poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, ochronę zwierząt i lasów tropikalnych i niwelowanie negatywnych skutków ich działalności.

Prelegenci:

 • Sławomir Brzózek (Fundacja Nasza Ziemia): Gospodarka Obiegu Zamkniętego – drogą do prawdziwego partnerstwa rynków i konsumentów dla realnego poszanowania środowiska?
 • Marta Gregorczyk (CIWF Polska (Compassion in World Farming)): Farmagedon – rzeczywisty koszt taniego mięsa
 • Łukasz Adamkiewicz (Fundacja #13 Centrum Zmian Klimatu): Proces powstawania uchwał antysmogowych

10:00 – 11:30: Pomoc prawna pro bono jako działanie społecznie odpowiedzialne

Nieodpłatna pomoc prawna to temat niezwykle bliski środowisku prawniczemu. Z jednej strony instytucja ta pomaga osobom, które nie mogą skorzystać z płatnej pomocy prawnej, z drugiej zaś w wielu przypadkach pełni rolę dydaktyczną i pokazuje praktyczny aspekt zawodu studentom prawa. Podczas panelu pochylimy się nad rozwojem nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej w Polsce przez Kliniki Prawa oraz fundacje, a także samorządy prawnicze oraz kancelarie. Każda z tych instytucji rozwijała się w inny sposób oraz ma inne możliwości pomocy, jednak działają w jednym celu. W trakcie panelu dyskusyjnego skupimy się na problemach, z jakimi mierzą się na co dzień – m.in. kwestii odpowiedzialności za poradę prawną oraz problemami natury legislacyjnej.

Prelegenci:

 • dr Piotr Kładoczny (Helsińska Fundacja Praw Człowieka): Współpraca prawników z organizacjami pozarządowymi na zasadach pro bono
 • Anna Włodarczyk (Centrum Pro Bono): NGO jako beneficjent bezpłatnej pomocy prawnej
 • mec. Bartosz Grohman (Naczelna Rada Adwokacka)
 • mec. Mariusz Filipek (Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp. k.)
 • Filip Czernicki (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych) – moderator

10:00 – 11:30: Dostosowanie stron internetowych (warsztat)

Podczas panelu poruszymy istotne zagadnienie dotyczące dostosowania stron internetowych do potrzeb odbiorców różnego rodzaju – m.in. osób starszych i niepełnosprawnych – w kontekście istniejącego standardu budowania stron WCAG 2.0. Porozmawiamy o zasadach, wskazówkach i realnej możliwości wprowadzenia standardu. Ponadto omówimy kwestię ochrony wrażliwego odbiorcy oraz plików cookies i ochrony danych osobowych.

11:40 – 13:10: Odpowiedzialność branży ochrony zdrowia

Odpowiedzialność branży ochrony zdrowia można rozpatrywać w kilku aspektach – między innymi ze względu na wpływ na pacjentów oraz personel medyczny i ze względu na wpływ na środowisko. Podczas panelu pragniemy poruszyć kwestie rozróżnienia między lekami a suplementami diety, szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ochronie zdrowia (w tym ochrony danych medycznych) oraz wpływu rozwijających się technologii na rynek medyczny.

Prelegenci:

 • prof. Małgorzata Grembecka:  Społeczna odpowiedzialność podmiotów produkujących suplementy diety
 • Katarzyna Sabiłło
 • przedstawiciel kancelarii KRK Legal

11:40 – 13:10: Prawo w odpowiedzi na rozwój technologiczny

Przyspieszający rozwój technologiczny stanowi nie lada wyzwanie dla prawa, które nie jest w stanie go doścignąć ani przewidzieć jego dalszych kierunków. Problem z uregulowaniem sztucznej inteligencji (AI) zaczyna się już przy stworzeniu wiążącej definicji. Duże wyzwanie stanowi też określenie odpowiedzialności w przypadku szkód i przestępstw związanych z działalnością AI.

Podczas panelu omówimy szanse i zagrożenia związane z rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo fizyczne, cyfrowe i polityczne, oraz wyzwania, jakie w związku z tym stoją przed państwami, które powinny odpowiednio dostosować swoje prawo.

Prelegenci:

 • Paweł Ngei: Kiedy technosolucjonizm zastępuje etykę
 • Kamil Muzyka: SI i jej Pan. Odpowiedzialność za działania programów i robotów
 • dr Agnieszka Besiekierska: Kiedy robot jest mecenasem

13:20 – 14:50: Wpływ odpowiedzialności społecznej na wizerunek marki i wybory konsumentów 

Czy konsumenci zwracają uwagę na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorców?  Na ile jest to czynnik decydujący o wyborze danego produktu? Czy inwestycja w CSR jest opłacalna dla firm? I jak rozróżnić realizowanie polityki społecznej odpowiedzialności od kreowania wizerunku? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas panelu.

Prelegenci:

 • Artur Nowak-Głowacki (ANG Spółdzielnia): O iluzjach odpowiedzialności
 • Zbigniew Gajewski (Rada Reklamy)
 • przedstawiciel Polskiego Przemysłu Spirytusowego
 • Iga Klóskowska (ELSA Poland) – moderator

13:20 – 14:50: Międzynarodowe standardy odpowiedzialności społecznej i środowiskowej

Podczas panelu zostaną omówione międzynarodowe normy i wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, takie jak ISO 26000, a także regulacje, które zabezpieczają podstawowe potrzeby społeczeństwa, m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej czy Europejska Konwencja Praw Człowieka. Zastanowimy się, jak te przepisy i wytyczne są realizowane w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi, oraz na ile działalność społecznie odpowiedzialna jest dobrowolna, a na ile może być wymuszana przez obowiązujące prawo.

Prelegenci:

 • Agnieszka Michalec (CSRinfo)
 • Piotr Biernacki (Fundacja Standardów Raportowania)
 • Philip Gajos (KPK OECD/Ministerstwo Innowacji i Rozwoju)
 • Bartosz Kwiatkowski (Fundacja Frank Bold/PIHRB)
 • Beata Faracik (Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu) – moderator

13:30 – 16:00: Działalność na rzecz społeczności lokalnych

Działalność na rzecz społeczności lokalnych to najbardziej dostrzegany miejscowo wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu. Podczas panelu omówimy, jak przedsiębiorstwa powinny dbać o interesy społeczności lokalnych i w jaki sposób przeprowadzić konsultacje społeczne oraz wykorzystać ich wyniki w dalszej działalności. Poruszymy też kwestie edukacji i zapewnienia zatrudnienia mieszkańcom oraz wspieranie lokalnych inicjatyw. Co więcej, wskażemy też rolę samorządów terytorialnych jako podmiotów współpracujących blisko zarówno z przedsiębiorcami, jak i społecznością.

Prelegenci:

 • Tomasz Makulski (Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu): Samorządy lokalne a Cele Zrównoważonego Rozwoju – miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu
 • Anna Wawrzyniak (Stowarzyszenie Lepszy Świat)
 • Zuzanna Włodarczyk-Wojtowicz (Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej)
 • Łukasz Kosiedowski (Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO)
Skip to content