Seminarium nt. definicji pracy przymusowej – 6.6.2019

7 czerwca, 2019

W dniu 6 czerwca 2019 r. (14.00-16.30) w sali konferencyjnej INP PAN, odbyło się seminarium pt. „Czy i jak definicja pracy przymusowej powinna być włączona do Kodeksu Karnego?” zorganizowane przez Grupę Roboczą ds. Osób Świadczących Pracę Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Od kilku lat odnotowuje się znaczący wzrost skali zjawiska pracy przymusowej i w związku z tym potrzebę pełniejszego uregulowania problematyki w polskim ustawodawstwie. Problem ten został dostrzeżony w dokumencie rządowym – Krajowy Plan Działań na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka (przyjęty przez Radę Ministrów w 2017 r.).

Odpowiedzią na to wyzwanie było powołanie w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju) Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę. Grupa koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu podjęła prace m.in. nad opracowaniem definicji pracy przymusowej j złożeniem rekomendacji do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac legislacyjnych związanych z wprowadzeniem definicji pracy przymusowej do zapisów Kodeksu Karnego.

Projekt definicji opracowany pod kierunkiem Prof. Witolda Klausa (INP PAN, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej) oraz sędzi Małgorzaty Makarskiej (Ministerstwo Sprawiedliwości) wraz z uzasadnieniem będą stanowiły przedmiot rozważań podczas seminarium.  W procesie konsultacji prezentowanego projektu uczestniczyli również pozostali członkowie grupy roboczej, w tym przedstawiciele instytucji państwowych, ministerstw, przedstawiciele biznesu, związków zawodowych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Notatka z seminarium nt. definicji pracy przymusowej, 6.6. 2019 r.


Skip to content