Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest fundacja Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (dalej PIHRB), zarejestrowana pod adresem ul. Mireckiego 25/36, 42-208 Częstochowa. 

2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: office@pihrb.org.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, tj. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 • PIHRB nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio. Wyjątek stanowią sytuacje w których stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)].
 • Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych na stronie pihrb.org (do której odsyła także domena prawaczlowiekaibiznes.pl oraz prawaczlowieka-biznes.pl) lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego. Z wyłączeniem potwierdzenia subskrypcji dostępnej na stronie pihrb.org.
 • W przypadku zapisaniu się na Newsletter subskrybent potwierdza, że zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych serwisu pihrb.org zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.
 • Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki ze strony pihrb.org.
 • Stosujemy pliki cookie serwisu Google. Zebrane informacje wykorzystujemy tylko w celach statystycznych – zwłaszcza do badania, ile osób odwiedza naszą stronę i które treści są najpopularniejsze. Dzięki temu możemy ulepszać nasz serwis. (Informacja o tym jak Google korzysta z plików cookie – Prywatność i warunki – jest dostępna na stronie https://policies.google.com/technologies/cookies).

4.  Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku newslettera, Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po rezygnacji Pana/Pani z jego otrzymywania poprzez skorzystanie z linku umożliwiającego wypisanie się z listy mailingowej newslettera.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Skip to content