Prawa człowieka to także prawa kobiet. List otwarty.

7 marca, 2023

Ponad 140 organizacji społeczeństwa obywatelskiego podpisało list otwarty do decydentów UE w dotyczący praw kobiet w kontekście odpowiedzialności korporacyjnej i należytej staranności. Czytamy w nim m.in.:

„W Międzynarodowym Dniu Kobiet składamy hołd wszystkim kobietom, dziewczętom i osobom o odmiennej płci, które bronią praw człowieka i środowiska. Tym, które walczą z dyskryminacją, nierównością i przemocą ze względu na płeć w miejscu pracy oraz chronią prawa do środowiska, ziemi i ludności rdzennej w kontekście działalności gospodarczej. […]

Zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (UNGP) oraz wytycznymi OECD, firmy powinny być zobowiązane do zwrócenia szczególnej uwagi na rzeczywiste i potencjalne negatywne skutki dla grup lub populacji, których podatność na zagrożenia lub marginalizację jest większa, (w tym) kobiety i osoby o zróżnicowanej tożsamości płciowej. […]

W związku z kluczowymi głosowaniami w Parlamencie Europejskim i zbliżającymi się negocjacjami trójstronnymi nad Dyrektywą CSDD,  niezbędne jest, aby wszystkie trzy instytucje UE wykorzystały tę szansę i zapewniły, że CSDDD będzie efektywna i dostosowana do potrzeb płci. W szczególności wzywamy do tego, aby CSDDD:

  1. Wyraźnie uznała, że negatywne skutki działalności przedsiębiorstw nie są neutralne pod względem płci
  2. Objęła cały łańcuch wartości firm
  3. Objęła  wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości
  4. Zapewniła ochronę praw kobiet
  5. Zapewniła dostęp do  wymiaru sprawiedliwości

Ponadto wzywamy wszystkie trzy instytucje UE do zapewnienia wrażliwości na płeć w całym procesie due diligence. W szczególności CSDDD powinna:

  1. Wymagać od firm by angażowały interesariuszy z uwzględnieniem płci
  2. Zapewnić, że procesy identyfikacji ryzyka przez przedsiębiorstwa są uwrażliwione na płeć
  3. Wprowadzić wymóg gromadzenia i wykorzystywania danych, które nie są zagregowane.
  4. Zapewnić, że procesy naprawcze w firmach odzwierciedlają specyfikę płci
  5. Zapewnić  takie praktyki zakupowe, które uwzględniają płeć.

Cały list w wersji oryginalnej wraz ze wszystkimi argumentami wspierającymi postulaty, można przeczytać tutaj:

Skip to content