Sondaż w sprawie klimatu. Europejczycy chcą prawa pociągającego firmy do odpowiedzialności.

12 kwietnia, 2023

Ogromne poparcie dla legislacji UE wymagającej od przedsiębiorstw odpowiedzialności za ich wpływ na kryzys klimatyczny

  • Przeprowadzony w lutym 2023 sondaż* pokazuje, że większość Europejczyków w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Polsce i Słowenii chce, aby przedsiębiorstwa działające
    w UE miały obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  • Ponad 200 organizacji społeczeństwa obywatelskiego i osób prywatnych podpisało list otwarty wzywający do większej odpowiedzialności przedsiębiorstw za klimat w globalnych łańcuchach dostaw
  • Poparcie to pojawia się zaledwie kilka tygodni przed kluczowym głosowaniem nad proponowanymi przepisami

Nowe badanie opinii publicznej ujawniło silne poparcie społeczne dla europejskiego prawa, które wymagałoby od korporacji przeprowadzenia procesu należytej staranności. Jeśli zostanie ono przyjęte – nałoży na firmy działające w UE obowiązek podjęcia działań ograniczających ich negatywny wpływ na klimat, w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która jest obecnie procedowana w Parlamencie UE, mogłaby wymagać od przedsiębiorstw działających w UE podjęcia działań mających na celu identyfikację i zapobieganie naruszeniom praw człowieka, a także szkodom środowiskowym, takim jak wylesianie i zanieczyszczenie, w całym ich globalnym łańcuchu wartości. Kampania „Justice is everybody’s business” zleciła przeprowadzenie badań w 10 krajach UE, w tym w Polsce, Niemczech, Finlandii czy na Słowenii, które wykazały, że:

– Prawie trzy czwarte (74%) Europejczyków popiera unijne prawo, które wymagałoby od wszystkich firm ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia, przy czym (65%) wzywa firmy do ograniczenia emisji nawet w czasie kryzysu energetycznego. W Polsce jest to odpowiednio: 62% za ograniczeniem emisji i 58% nawet w czasie kryzysu.

– Prawie dwie trzecie (64%) uważa, że banki muszą być również odpowiedzialne za działania przedsiębiorstw, w które inwestują lub którym pożyczają pieniądze. W Polsce jest to 56%.

Od czasu wprowadzenia projektu ustawy do Parlamentu Europejskiego, instytucje finansowe wydały co najmniej 100 milionów euro na lobbing w Unii Europejskiej. Kraje takie jak Francja naciskały na wyłączenie sektora finansowego z proponowanych nowych unijnych zasad należytej staranności.

Alban Grosdidier, zaangażowany w kampanię Justice is Everybody’s Business, powiedział: „Opinia Europejczyków jest jasna. Potrzebne są surowsze przepisy, aby zapewnić, że firmy i instytucje finansowe są odpowiednio rozliczane w całym swoim łańcuchu wartości i nie prowadzą swojej działalności kosztem ludzi i planety. Projekt ustawy w obecnej formie jest zbyt słaby, aby mógł funkcjonować w praktyce i wymaga dalszego wzmocnienia, aby zapewnić, że przedsiębiorstwa będą zobowiązane do opracowania i wdrożenia planów przejściowych w celu zmniejszenia swoich emisji gazów cieplarnianych. Przyjęcie tego przełomowego prawa oznaczałoby, że firmy takie jak Shell i TotalEnergies nie będą mogły dłużej uchylać się od odpowiedzialności za szkody, które powodują w Europie i na świecie.”

Wraz z sondażem, ponad 200 czołowych osobistości i organizacji społeczeństwa obywatelskiego podpisało oświadczenie, w którym domagają się „silnego prawa UE, które jest odpowiednie do walki z kryzysem klimatycznym i zapewnienia sprawiedliwości klimatycznej”. Pod listem podpisali się tacy znani działacze jak Camille Etienne (Francja), Adélaïde Charlier (Belgia) i Luisa Neubauer (Niemcy). List pojawia się przed krytycznym głosowaniem nad projektem ustawy przez posłów w Komisji Prawnej.

Belgijska przedstawicielka Youth for Climate (YFC), Adélaïde Charlier, powiedziała: „To historyczny moment w walce z kryzysem klimatycznym, po raz pierwszy firmy w całej UE mogą być stanowczo rozliczane z ich wpływu na klimat. Nie da się zignorować powszechnego poparcia dla silnego prawa unijnego, które jest
w stanie rozwiązać kryzys klimatyczny i zapewnić sprawiedliwość klimatyczną. Nadchodzące głosowanie
w sprawie JURI musi wysłać silny i wyraźny sygnał do unijnych ustawodawców, teraz jest czas na działanie.”

*Wszystkie dane, o ile nie zaznaczono inaczej, pochodzą z YouGov Plc. Dane pochodzą z badania przeprowadzonego na reprezentatywnej pod względem politycznym i krajowym próbie osób dorosłych
w Niemczech (n=2000) i Francji (n=1000). Badanie zostało również przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych w Irlandii (n=1000), Belgii (n=1000), Finlandii (n=1000), Austrii (n=1000), Polsce (n=1000), Słowenii (n=500), Hiszpanii (n=1000) i Holandii (n=1000). Badania terenowe podjęto w dniach 3-16 lutego 2023 roku.  Badanie zostało przeprowadzone online. Dane na poziomie europejskim są uśrednione

Informację prasową w j. ang. wydaną przez „Justice is Everybody’s Business” można znaleźć tutaj.

Skip to content