Warsztat nt. roli NGOs we wdrażaniu Wytycznych ONZ w Polsce (2015)

O projekcie

W dniach 26-27 października 2015 r. odbył się warsztat dla przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat „Plan for a Better Future. The role of the NGOs in the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and development of the National Action Plan on Business and Human Rights.” (Rola NGOs we wdrażaniu Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz wypracowaniu Krajowego Planu Działań w zakresie biznesu i praw człowieka). Warsztat został zorganizowany przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Ambasadę Królestwa Niderlandów oraz Krajowy Punkt Kontaktowy OECD we współpracy z SOMO, OECD Watch, ICAR i DIHR.

Cele projektu

  • podniesienie wiedzy i kompetencji organizacji pozarządowych (NGOs), w szczególności tworzących Koalicję CSR Watch Polska, oraz szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego w obszarze praw człowieka i biznesu, aby umożliwić w pełni świadomy i kompetentny udziału w wypracowaniu Krajowego Planu Działań dot. biznesu i praw człowieka (nad którym prace administracja rządowa planuje rozpocząć jesienią br.) oraz wypracowanie strategii współdziałania NGOs na rzecz implementacji Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka w Polsce;
  • wypracowanie wspólnego stanowiska dot. oczekiwań NGOs odnośnie ich partycypacji w procesie wypracowywania ww. Krajowego Planu Działań;
  • wypracowanie strategii i planu działań na rzecz zwiększenia efektywności procedury skargowej w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego OECD, rozpatrującego skargi na przedsiębiorstwa wielonarodowe w zakresie praw człowieka.

Warsztat miał też na celu przybliżenie przedstawicielom środowiska pozarządowego problematyki praw człowieka i biznesu oraz pogłębienie ich wiedzy i kompetencji w tym obszarze aby zwiększyć wpływ NGOs na wdrażanie Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka przez biznes i administrację publiczną, oraz aby umożliwić merytoryczny i konstruktywny udział NGOs w procesie prowadzącym do wypracowania przez administrację publiczną Krajowego Planu Działania w zakresie biznesu i praw człowieka (KPD, ang. National Action Plan on Business and Human Rights (NAP)), prace nad którym miały się rozpocząć jesienią 2015 roku. Warsztat stanowił też okazję do przedstawienia doświadczeń w ww. zakresie organizacji pozarządowych z innych krajów tj. SOMO, ICAR, Sherpa i Bern Declaration.

W czasie warsztatu szczególną uwagę poświęcono procedurom i mechanizmom dochodzenia sprawiedliwości w sytuacjach naruszenia praw człowieka przez przesiębiorstwa, oraz temu w jaki sposób proces prowadzący do wypracowania KPD może zostać wykorzystany do poprawy efektywności funkcjonowania mechanizmu skargowego związanego z Krajowym Punktem Kontaktowym OECD w Polsce oraz popularyzacji lub wypracowania innych mechanizmów i procedur skargowych.

Ponadto, w czasie warsztatu podjęto próbę zmapowania oczekiwań NGOs odnośnie ich partycypacji w procesie prac nad KPD oraz zawartości KPD.

Informacje o warsztacie
Formularz zgłoszeniowy
Materiały dla uczestników

Organizatorzy

Krajowy Punkt Kontaktowy OECD

Współpraca

Patronat honorowy

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

    Skip to content