29. Zakaz pozbawienia wolności wolności jedynie z powodu niemożności wywiązywania się z zobowiązań umownych

Tradycyjne rozumienie prawa w relacji państwo – jednostka

Zakaz pozbawienia wolności jedynie z powodu niemożności wywiązywania się ze zobowiązań umownych. 

„Niemożność” oznacza obiektywną niezdolność do wypełnienia zobowiązania. Nie dotyczy to przypadków, kiedy umowa została zawarta bez zamiaru jej wykonania albo ze świadomością niemożności jej wykonania1

Zakaz dotyczy wszelkich form pozbawienia wolności: zarówno kary pozbawienia wolności, aresztu, tymczasowego aresztowania, jak i pozbawienia wolności przez samego wierzyciela (np. pracodawcę). 

Zakaz nie dotyczy także przypadków, kiedy niewykonanie zobowiązania stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności. 

Jak to prawo rozumieć w kontekście biznesu?

Naruszenie  tego zakazu wobec pracowników mogłoby dotyczyć  wyjątkowych sytuacji związanych z pozbawieniem możliwości opuszczenia zakładu pracy przez pracowników, którzy wadliwie wykonali pracę. 

Warto natomiast zwrócić uwagę na przypadki, kiedy naruszenie obowiązków wobec  osób zatrudnionych  stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności: 

 • art. 218 k.k. – złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowników; odmowa wypłaty wynagrodzenia lub przywrócenia do pracy po  wyroku sądu.
 • art. 219 k.k. – niezgłoszenie zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego
 • art. 220 k.k. – spowodowanie zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników w związku z niewykonaniem obowiązków z zakresu bhp
 • art. 10 tzw.  „ustawy sankcyjnej”  – powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu nielegalnie na terytorium RP w warunkach szczególnego wykorzystania lub gdy cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi.
 • art. 225 k.k.- utrudnianie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Przykład pozytywny

W firmie produkującej jachty zatrudniani są specjaliści  z innych krajów, także z Indii. Przed podjęciem przez nich pracy firma  skrupulatnie sprawdza, czy wszystkie wymagane dokumenty, jak wiza i pozwolenie na prace są aktualne. 

Wszyscy pracownicy bez względu na to, skąd pochodzą zgłaszani są do ubezpieczenia społecznego.

Przykład negatywny

W związku ze zbliżającym się terminem  wykonania kontraktu  przez trzy tygodnie kierownik produkcji nakazuje wszystkim pracownikom zaangażowanym w realizację  kontraktu wykonywanie pracy „aż będzie skończona”, pozwalając tylko na  wyjście do domu na 10 godzin w nocy. Do tych poleceń muszą się stosować nawet ci pracownicy, którzy wyczerpali już 150 – godzinny limit nadgodzin. Takie działanie można zakwalifikować jako  uporczywe naruszanie praw pracowniczych (art. 218 § 1a k.k.)

Jakie działania, zgodnie z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka, powinna podjąć firma? (przeciwdziałanie, łagodzenie skutków)

Wszystkie osoby odpowiedzialne w firmie za podejmowanie decyzji dotyczących warunków zatrudnienia  regularnie szkolą się, żeby mieć aktualną wiedzę na temat przepisów w tym zakresie. 

Szczególnie ważna jest dbałość o stan BHP, aby zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia, wypadkom i chorobom zawodowym. 

Podczas  kontroli inspektorzy PIP mogą  nie tylko przeglądać przygotowane dokumenty, ale i swobodnie wchodzić na teren firmy, obserwować pracowników przy pracy i rozmawiać z nimi.

Co zrobić, gdy Twoje prawa zostały naruszone?

 1. Na poziomie firmy:
 • Pracownicy wiedzą, że w razie problemów mogą zwrócić się do związku zawodowego.
 • Jeśli zakład pracy objęty jest działaniem Europejskiej Rady Zakładowej, pracownicy za jej pośrednictwem mogą złożyć skargę do zarządu centralnego.
 1. Skarga do organu niesądowego.
 • Naruszenia praw pracowniczych można zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Jeśli pracodawca wyrazi zgodę, można przeprowadzić mediacje.
 • Można złożyć zawiadomienie do Krajowego Punktu Kontaktowego OECD2 (procedura skargowa jest opisana tu3).
 • Można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich4 (informacje o trybie składania skargi znajdują się tu5
 1. Sąd: 
 • Naruszanie niektórych praw pracowniczych, zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia na pracę oraz utrudnianie kontroli PIP stanowią przestępstwa.  Działania takie można zgłaszać Inspekcji Pracy oraz bezpośrednio Prokuraturze. 
 • W sprawach związanych z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców i zapobieganiem handlowi ludźmi PIP współpracuje także ze Strażą Graniczną. 

Prawo międzynarodowe

Prawo polskie

Współpracowaliśmy z:

Skip to content