Karty Praw Człowieka w Biznesie

Chcesz poznać swoje prawa? Na tej stronie znajdziesz animowane grafiki opatrzone stosownym wyjaśnieniem, które odeślą Cię do obszerniejszych kart informacyjnych. Odwiedzaj nas regularnie, żeby dowiedzieć się co w praktyce oznacza dane prawo, jak rozumieć je w kontekście biznesu i gdzie szukać pomocy, gdy jest ono zagrożone lub łamane. Mamy nadzieję, że przystępny język i stały format 34 opracowań, które przygotowaliśmy na początek, ułatwią Ci zrozumienie i występowanie w obronie Twoich praw. 

Prawo do życia rodzinnego – ochrony rodziny, w tym macierzyństwa

Prawo do wolności wypowiedzi

The right to freedom of speech and expression
Право на свободу выражения мнения

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego

Right to liberty and security of person
Право на свободу и личную неприкосновенность

Prawo do zakładania i przystępowania do związków zawodowych oraz prawo do strajku

The right to form and join trade unions and to strike
Право создавать профсоюзы и вступать в них, а также право на забастовки

Prawo do pracy

The right to work
Право на труд

Prawo do edukacji

Prawo do uczestniczenia w życiu publicznym

Prawo do równej płacy

The right to equal pay for equal work
Право на равную оплату за труд равной ценности

Prawo do godziwego wynagrodzenia

Prawo do warunków pracy spełniających wymagania dot. bezp. i higieny

The right to safe and hygienic working conditions
Право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены

Prawo do równego traktowania

The right to equal treatment and equal opportunities in access to promotion and professional development
Право на равное обращение и доступ к продвижению по службе и профессиональному развитию

Prawo do wypoczynku i corocznych płatnych urlopów

Prawo do zabezpieczenia społecznego

Prawo do życia

The right to life
Право на жизнь

Prawo mniejszości

Rights of minorities
Права меньшинств

Prawo do odpowiedniego poziomu życia

Zakaz niewolnictwa, służebności i pracy przymusowej

Zakaz tortur i innego okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania

Prawo do swobodnego zrzeszania się, w tym tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich

Prawo do sądu (prawo do rzetelnego procesu)

The right to fair trial
Право на справедливое судебное разбирательство

Zakaz dyskryminacji i prawo do równego traktowania

Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania

Prawo do podmiotowości prawnej

Prawo do zdrowia

Zakaz pracy dzieci

Prohibition of child labor
 Запрет детского труда

Pracujemy nad uzupełnieniem repozytorium o kolejne prawa

Pracujemy nad uzupełnieniem repozytorium o kolejne prawa

„Karty informacyjne opracowali: dr hab. Joanna Unterschuetz, Hubert Smoliński, Beata Faracik, LL.M. i dr Joanna Szymonek,
Konsultacja: dr hab. Adam Ploszka, Beata Faracik
Autorka grafik: Ewa Kielar (behance.net/EwaKielar)

Kampania jest realizowana dzięki środkom z grantu European Coalition for Corporate Justice. Tłumaczenie było możliwe dzięki wsparciu w/w grantu oraz grantu w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG. 

Projekt został zainspirowany publikacją kancelarii GlobalCSR „Human Rights explained for business” oraz publikacją „Human Rights Translated – A Business Reference Guide, opracowaną przez Castan Centre for Human Rights Law, Monash University; International Business Leaders Forum; Office of the High Commissioner for Human Rights i United Nations Global Compact.

 

Skip to content