Karty Praw Człowieka w Biznesie

Chcesz poznać swoje prawa? Właśnie tutaj, co tydzień pojawiać się będą ich opracowania: animowane grafiki opatrzone stosownym wyjaśnieniem odeślą Cię do obszerniejszych kart informacyjnych. Odwiedzaj nas regularnie, żeby dowiedzieć się co w praktyce oznacza dane prawo, jak rozumieć je w kontekście biznesu i gdzie szukać pomocy, gdy jest ono zagrożone lub łamane. Mamy nadzieję, że przystępny język i stały format 34 opracowań, które przygotowaliśmy na początek, ułatwią Ci zrozumienie i występowanie w obronie Twoich praw.

Prawo do życia rodzinnego – ochrony rodziny, w tym macierzyństwa

The right to family life
Право на семейную жизнь

Prawo do wolności wypowiedzi

The right to freedom of speech and expression
Право на свободу выражения мнения

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego

Right to liberty and security of person
Право на свободу и личную неприкосновенность

Prawo do zakładania i przystępowania do związków zawodowych oraz prawo do strajku

The right to form and join trade unions and to strike
Право создавать профсоюзы и вступать в них, а также право на забастовки

Prawo do pracy

The right to work
Право на труд

Prawo do edukacji

Prawo do uczestniczenia w życiu publicznym

Civil rights, including the right to participate in public life
Гражданские права, в том числе право на участие в общественной жизни

Prawo do równej płacy

The right to equal pay for equal work
Право на равную оплату за труд равной ценности

Prawo do godziwego wynagrodzenia

The right to decent pay
Право на справедливое вознаграждение

Prawo do warunków pracy spełniających wymagania dot. bezp. i higieny

The right to safe and hygienic working conditions
Право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены

Prawo do równego traktowania

The right to equal treatment and equal opportunities in access to promotion and professional development
Право на равное обращение и доступ к продвижению по службе и профессиональному развитию

Prawo do wypoczynku i corocznych płatnych urlopów

The right to rest and annual vacation leave with pay
Право на отдых и оплачиваемый ежегодный отпуск

Prawo do zabezpieczenia społecznego

The right to social security
Право на социальное обеспечение

Prawo do życia

The right to life
Право на жизнь

Prawo mniejszości

Rights of minorities
Права меньшинств

Prawo do odpowiedniego poziomu życia

Zakaz niewolnictwa, służebności i pracy przymusowej

Prohibition of slavery servitude and forced labor
Запрещение рабства, подневольного состояния и принудительного труда

Zakaz tortur i innego okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania

Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
Запрещение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания

Prawo do prywatności

The right to privacy
Право на неприкосновенность частной жизни

Prawo do swobodnego zrzeszania się, w tym tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich

The right to freely associate, including forming and joining trade unions
Право на свободу объединения, включая право создавать профсоюзы и вступать в них

Prawo do sądu (prawo do rzetelnego procesu)

The right to fair trial
Право на справедливое судебное разбирательство

Zakaz dyskryminacji i prawo do równego traktowania

Prohibition of discrimination and the right to equal treatment
Право на равное обращение и право на защиту от дискриминации

Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania

Prawo do udziału w życiu kulturalnym

Prawo do ochrony interesów moralnych i materialnych autorów

Zakaz propagandy wojennej

Prawo skazanych do humanitarnego traktowania

Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich

Zakaz pozbawienia wolności wolności jedynie z powodu niemożności wywiązywania się z zobowiązań umownych

Swoboda poruszania się

Prawo do podmiotowości prawnej

Prawo narodów do samostanowienia

Prawo do zdrowia

Zakaz pracy dzieci

Prohibition of child labor
 Запрет детского труда

Pracujemy nad uzupełnieniem repozytorium o kolejne prawa

Pracujemy nad uzupełnieniem repozytorium o kolejne prawa

Karty informacyjne opracowali: dr hab. Joanna Unterschuetz, Hubert Smoliński, Joanna Szymonek, Beata Faracik
Konsultacja: dr hab. Adam Ploszka, Beata Faracik
Autorka grafik: Ewa Kielar (behance.net/EwaKielar)

Kampania jest realizowana dzięki środkom z grantu European Coalition for Corporate Justice.

Skip to content