Biznes popiera dyrektywę spójną z międzynarodowymi standardami

13 kwietnia, 2023

Od jednogłośnego przyjęcia Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (UNGPs) oraz ostatniej aktualizacji Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w 2011 roku minęło ponad dziesięć lat.

Te rzetelne międzynarodowe standardy zjednoczyły interesariuszy wokół wspólnego rozumienia zakresu odpowiedzialności korporacyjnej za niekorzystne skutki zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości. Od tego czasu zostały one przyjęte przez firmy i stowarzyszenia branżowe jako plan zabezpieczenia lepszych efektów działalności gospodarczej dla ludzi i środowiska, a także nadały kształt praktykom biznesowym w różnych sektorach i regionach geograficznych.

Naszym zdaniem najbliższe miesiące będą miały decydujące znaczenie dla dalszej ewolucji odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Parlament Europejski będzie wkrótce głosował nad swoim stanowiskiem w sprawie Dyrektywy CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence), a do połowy 2023 roku Rada, Parlament i Komisja mają rozpocząć negocjacje nad ostatecznym kształtem ustawy. Dyrektywa ta daje ogromne nadzieje na równe szanse rynkowe dla tych przedsiębiorstw, które już wdrażają międzynarodowe standardy należytej staranności, a także na uzyskanie lepszych efektów działalności gospodarczej dla ludzi i planety w ramach globalnych łańcuchów wartości. Zależy to jednak od tego, czy nowe prawo zostanie dostosowane do istniejących standardów międzynarodowych i czy będzie spójnie interpretowane.

Skip to content