Wystąpienie Koalicji CSR Watch do Ministra Rozwoju w sprawie składu Zespołu ds. CSR

O wystąpieniu

W dniu 4 października 2016 r., Koalicja CSR Watch Polska wystosowała do Ministra Rozwoju pismo wyrażające zaniepokojenie organizacji członkowskich Koalicji nie zaproszeniem do prac w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Zespół ds. CSR) przy Ministrze Rozwoju niepowiązanych z biznesem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, reprezentujących środowiska narażone na skutki nieetycznych i naruszających prawa człowieka praktyk biznesowych, ani przedstawicieli pracowników (związków zawodowych).

W piśmie podkreślono, że tworząc Zespół w aktualnym składzie osobowym/instytucjonalnym, stracono okazję do powołania platformy dialogu różnych grup interesariuszy, która podobnie jak poprzednie zespoły doradcze (przy Premierze, a następnie przy Ministrze Gospodarki), przyczyniałaby się do budowania zaufania i zrozumienia pomiędzy różnymi środowiskami. Patronat Rządu dla takiej inicjatywy z pewnością miałby pozytywny wpływ na włączanie się interesariuszy we wsparcie realizacji strategii państwowych, takich jak Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którą Zespół ds. CSR ma konsultować oraz konsultacje Krajowego Planu Działań wdrażającego Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka.

Jako polska organizacja członkowska OECD Watch, organizacji afiliowanej przy OECD, członkowie Koalicji podkreślili także swoje rozczarowanie pominięciem w składzie Zespołu przedstawicieli organizacji członkowskich koalicji, szczególnie tych których działalność skupia się na monitorowaniu działalności biznesu i reagowaniu w sytuacjach naruszenia standardów.

Zwrócono także uwagę na fakt, że dominacja środowisk biznesowych w składzie Zespołu ds. CSR, niepokoi także w kontekście niedawnego przeniesienia do Biura Ministra MR Krajowego Punktu Kontaktowego OECD (KPK OECD), który by działać efektywnie musi współpracować na równych zasadach zarówno z biznesem, jak i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i związkami zawodowymi. Jego przeniesienie z PAIiIZ do MR miało rozwiązać kwestię wewnętrznego konfliktu interesów i ryzyka sprzyjania biznesowi w sytuacjach konfliktowych. Aktualny kierunek zmian polityki w zakresie CSR w ministerstwie i włączenie do dyskusji nad CSR jedynie przedstawicieli świata biznesu, może oznaczać utrzymanie się sytuacji dotychczasowej. Szczególnie, że na stronie internetowej ministerstwa od czasu przeniesienia do MR zrezygnowano z informacji nt. procedur zgłaszania i rozpatrywania skarg do KPK. Podważa to obowiązującą KPK OECD i rząd polski jako członka OECD zasadę transparentności działania Punktu i nie służy wywiązaniu się państwa z wynikającego z prawa i standardów międzynarodowych obowiązku zapewnienia efektywnych mechanizmów i procedur sądowych i pozasądowych rozwiązywania sporów (w tym KPK OECD). Zaprzepaszcza także dotychczasową pracę KPK OECD w Polsce, dzięki której zaufanie do tej instytucji zaczynało się odradzać.

Koalicja zwróciła się do Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań, jak również o rozważenie możliwości uzupełnienia składu Zespołu ds. CSR o przedstawicieli organizacji nie reprezentujących środowisk biznesowych i nie powiązanych z nimi.

Skip to content