Chcemy wypracować nowy,
angażujący model
dialogu społecznego

Chcemy usłyszeć
Twój głos

Chcemy zdobyte rozwiązania
przełożyć na rekomendacje
dla rządu

Wprowadzenie

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka jasno określają odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka. Niestety, krajowe regulacje prawne, które poprzez swoją zgodność z Wytycznymi ONZ powinny chronić pracowników i nakreślać biznesowi ramy właściwego postępowania, okazują się być nieadekwatne do bieżących potrzeb. Kryzys ekonomiczny spowodowany COVID-19 jeszcze bardziej uwypuklił te rozbieżności. Pokazał, między innymi, brak odpowiednich dla takiej sytuacji form i zakresu dialogu społeczno-obywatelskiego. Skuteczny dialog społeczno-obywatelski powinien być istotą dobrze funkcjonującego państwa, w którym obywatele różnych grup mają nie tylko poczucie, że ich głos jest słyszany, ale że ma także wpływ na działania administracji państwowej.Przy obecnej polaryzacji społeczeństwa, idea dialogu nabiera jeszcze większego znaczenia.

Partnerzy projektu

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Islandii (Háskóli Íslands), a w szczególności prof. Jón Ólafssonem, kierownikiem projektu Democratic Constitutional Design oraz prof. Salvör Nordal, Rzeczniczką Praw Dziecka Islandii.

Ponadto, nieformalnym partnerem projektu jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, której eksperci i ekspertki konsultacjami w zakresie dostępności wsparli nasze prace.

Etapy projektu

1. Przygotowanie i współpraca

1. Przygotowanie i współpraca

Dzięki znakomitym ekspertom, łączącym podejście akademickie z praktyczną znajomością analizowanych procesów, mamy możliwość skorzystania z doświadczeń islandzkiego procesu konstytucyjnego, który miał na celu wynegocjowanie „nowej umowy” społecznej i odbudowanie zaufania do państwa po kryzysie 2008 (PIHRB Report Series 1/2021 – report „Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”). Wnioski, dobre praktyki, inspiracje wynikające z tego procesu posłużą nam szczególnie podczas konsultacji pilotażowych w miastach. Chcemy w nich wykorzystać elementy modelu demokracji deliberatywnej, a więc takiej, w której uczestnicy konsultacji nie tylko wyrażają swoje zdanie na dany temat w grupie podobnie myślących ludzi, ale biorą udział w dynamicznym procesie prezentowania poglądów i podejmowania decyzji. W modelu tym chodzi m.in. o zaszczepienie bezstronności i otwartości na różne punkty widzenia – swobodne prezentowanie poglądów własnych, akceptację dla opinii oponentów oraz zgodę co do wypracowanych konkluzji.

W procesie wypracowywania jak najlepszej metodologii dla pilotażowych konsultacji deliberatywnych online wspierać nas będą także członkowie Komitetu Sterującego, w skład którego wchodzą:

 • Stanisław Alwasiak, Członek Rady Fundacji PIHRB
 • Robert Gawlik, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, UM Przemyśl
 • Michał Kotwa, Dyrektor Centrum Dialogu Obywatelskiego, UM Legnica
 • Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor i członek Zarządu Fundacji Frank Bold, wiceprezes PIHRB
 • Martyna Kwiatkowska, coach, trenerka, facylitatorka
 • Marta Nazaruk-Napora, Lubelska Grupa Badawcza
 • Patryk Pawełczak, Dyrektor Gabinetu Prezydenta, Urząd Miasta Poznania
 • Joanna Szymonek, Przewodnicząca Rady Fundacji PIHRB
 • Agata Wierny, Pełnomocniczka Prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans, UM Częstochowy

Ponadto, konsultacjami w zakresie dostępności wsparli nasze prace eksperci i ekspertki z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

2. Konsultacje on-line

2. Konsultacje on-line

Trwają prace administracji rządowej nad projektem dokumentu Drugi „Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2021-2024” (2. KPD). W ramach tych prac, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które koordynuje ten proces, zobowiązane jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych, w których może wziąć udział każdy obywatel. Jeśli zechcesz odpowiedzieć na apel MSZ, zajrzyj na stronę  Ministerstwa poświęconą Krajowym Planom Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/krajowy-plan-dzialania-na-rzecz-wdrazania-wytycznych-onz-dotyczacych-biznesu-i-praw-czlowieka-2017-2020).

UWAGA! Link do projektu 2. KPD oraz informacja o sposobie zgłaszania uwag znajdują się w ramce. Ewentualne uwagi do projektu dokumentu „Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2021-2024” (KPD) można zgłaszać do dnia 1 lipca 2021 r. na adres  agnieszka.wielowieyska@msz.gov.pl.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że poziom szczegółowości oraz ilość materiałów, z którymi trzeba się zapoznać, mogą okazać się dużą barierą dla wielu osób, a to skutkować znikomą liczbą czynnych uczestników konsultacji, a tym samym informacji zwrotnej. Tymczasem my chcemy, aby jak najwięcej osób wyraziło swoje zdanie na temat działań jakie powinien podjąć rząd by poprawić poszanowanie praw człowieka w biznesie. Twoich praw!

Wykorzystaliśmy więc naszą znajomość tematu i przygotowaliśmy ANKIETĘ, która w przyjaznej formie odnosi się do zagadnień podlegających obecnie konsultacjom i poddaje pod rozwagę czy działania przewidziane w projekcie są wystarczające oraz poddaje pod opinię społeczną nasze rekomendacje. Wystarczy, że wyrazisz swoją opinię, powiesz co według Ciebie jest priorytetem na najbliższe 4 lata, które z proponowanych przez rząd działań są wystarczające, a które powinny zostać wzmocnione. Zebrane informacje włączymy do naszych rekomendacji dla działań rządu. Liczymy na Twój głos w kwestii Twoich praw!

UWAGA! KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU 2. KPD ZAKOŃCZYŁY SIĘ. 

WYNIKI ANKIETY

Jeśli jesteście ciekawi jak zagłosowały osoby, które wypełniły naszą ankietę – wyniki znajdziecie TUTAJ.

Wyniki ankiety wraz z podanymi przez respondentów rekomendacjami przekazaliśmy MSZ z początkiem lipca, a następnie otrzymaliśmy informację, że materiał ten został rozesłany do właściwych ministerstw. To oznacza, że głos ankietowanych zostanie usłyszany przez osoby odpowiedzialne za decyzje w tym zakresie.  A czy wysłuchany? To się okaże. Gdy zostanie opublikowany finalny 2. KPD po jego przyjęciu przez KPRM, wówczas poinformujemy Was, które z rekomendacji zostały w nim uwzględnione, a które nie.

3. Konsultacje pilotażowe w miastach

3. Konsultacje pilotażowe w miastach

W ramach projektu zostanie zaprojektowana i przetestowana nowa formuła przeprowadzania deliberacyjnych konsultacji społecznych (dalej: konsultacje), które umożliwiają udział społeczeństwa w dyskusji dotyczącej spraw dla niego istotnych oraz w demokratycznym podejmowaniu decyzji. Przedmiotem konsultacji mogą być sprawy lokalnej społeczności, regionu lub państwa. W tym projekcie rekomendacje to propozycje rozwiązań lub działań, które powinien podjąć polski rząd. Celem ich jest poprawa poszanowania praw człowieka przez biznes.

Do zajęcia się danym tematem zaprasza się grupę mieszkańców, reprezentatywną (charakterystyczną)  dla danego miejsca. Najważniejszym elementem konsultacji jest dyskusja, która umożliwia uczestnikom spotkania poznanie perspektywy i opinii innych osób oraz prowadzi do wskazania rekomendacji.

W ramach projektu, deliberacyjne konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w trzech miastach:

Ze względu na pandemię COVID-19 odbędą się w formule on-line.

Jeśli chcesz wziąć udział w konsultacjach – WYPEŁNIJ ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ

Więcej informacji informacji na temat przebiegu konsultacji i ich tematów, jak również informację w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane w ankiecie rekrutacyjnej.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK KONSULTACJI 

1) Przewodnik po konsultacjach dla uczestników i uczestniczek
2) Informacja na temat przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem zgody na przetwarzanie danych osobowych (tzw. klauzula RODO)

3) Przewodnik techniczny po platformie Zoom (wersja finalna) 

a) Zoom na komputerze,  np. filmy instruktażowe (1) Instalacja programu Zoom na komputerze; (2) Video instrukcja dla początkujących (na komputer);

b) Zoom na telefonie:  Video instrukcja jak zainstalować i korzystać z Zoom na smartfonie/telefonie

 

MATERIAŁY MERYTORYCZNE: 

 1. Wprowadzenie do tematu 1 – Zakaz importu 
 2. Wprowadzenie do tematu 2 – Należyta staranność a MŚP 
 3. Zasady dobrej rozmowy 

 

PODSUMOWANIE DELIBERATERII:

4. E-publikacja 

4. E-publikacja


E-publikacja jest wynikiem procesu prac nad nowym modelem dialogu społecznego – deliberaterią. Podsumowuje ona nasze doświadczenia – od powstania koncepcji aż po wnioski z konsultacji pilotażowych w trzech miastach: Poznaniu, Przemyślu, Częstochowie.   Kierujemy ją do wszystkich zainteresowanych kondycją dyskusji publicznej w Polsce oraz jakością dialogu międzyludzkiego.

Oddajemy w Państwa ręce publikację, której główną bohaterką jest deliberateria. Nie da się ukryć, że towarzyszy nam trema. Zastanawiamy się jak deliberateria poradzi sobie w „wielkim świecie”, a jednocześnie wierzymy, że kolejne strony opisują koncept na tyle innowacyjny, że będzie miał szansę wypełnić istniejącą lukę w naszym życiu społecznym.”  [Wprowadzenie, s. 6]

POBIERZ PUBLIKACJĘ TUTAJFaracik, B., Wardak, A. (red.).(2021). #deliberateria: przestrzeń do dialogu. Studium przypadku, PHIRB RS 1/2021, Częstochowa. 

5. Konferencja międzynarodowa

5. Konferencja międzynarodowa

28 września 2021 r. w godzinach 10.00-14.00 odbyła się Konferencja międzynarodowa pt. „Deliberateria – przestrzeń do dialogu”. Zorganizowana przez PIHRB we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim konferencja, była okazją do zaprezentowania doświadczeń z pilotażowych konsultacji w miastach oraz doświadczeń islandzkich, stanowiących inspirację do naszych działań. Konferencji towarzyszył warsztat dla osób chcących bliżej zapoznać się ze specyfiką facylitowania spotkań organizowanych w formie deliberaterii.

W czasie wydarzenia zaprezentowana została deliberateria –  nowa forma dialogu, czy nawet szerzej  zaangażowania obywatelskiego, wypracowana w ramach projektu. Uczestnicy i uczestniczki konferencji mieli okazję nie tylko przyjrzeć się deliberaterii na tle innych form partycypacji społecznej ale i jej doświadczyć w praktyce w ramach mini-deliberaterii wkomponowanej w program wydarzenia.  Była także okazja zapoznać się z drogą jaką przeszła i pierwotna idea i zespół projektowy od inspiracji islandzkim procesem konstytucyjnym, przez pilotażową organizację spotkań on-line z mieszkańcami trzech miast we współpracy z samorządami miast Poznania, Przemyśla i Częstochowy, po e-publikację zbierającą najważniejsze wnioski z projektu. Osobny moduł poświęcono rozmowie na temat projektowania uniwersalnego. W gronie panelistów były zarówno członkinie zespołu projektowego jak i przedstawiciele Urzędów Miast partnerskich, oraz eksperci z Uniwersytetu Islandzkiego – partnera projektu.

Po konferencji odbył się warsztat dla osób zainteresowanych tematem facylitacji w kontekście deliberaterii. Konferencja była skierowana szczególnie do osób działających w samorządach i NGO oraz wszystkich, których ciekawi rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz nowych form dialogu.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i warsztatu zamieszczono TUTAJ (Information in English is also available at the same site). Zarówno konferencja jak i warsztat były nieodpłatne.

PROGRAM KONFERENCJI – PROGRAM PL (PDF)

CONFERENCE PROGRAM – PROGRAM EN (PDF)

NAGRANIE VIDEO Z KONFERENCJI 

Tabela z programem konferencji uwzględniająca czas rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części nagrania TUTAJ

6. Seminarium: Partycypacja młodzieży

– międzynarodowe i polskie inspiracje

6. Seminarium: Partycypacja młodzieży – międzynarodowe i polskie inspiracje

Termin: 10 stycznia 2022 rok, godziny: 16.30-19.00; 
Miejsce: on-line  

Organizator seminarium:

Partnerzy:

Patronat

Tutaj znajdziesz PROGRAM SEMINARIUM
Tutaj znajdziesz BIOGRAMY EKSPERTEK

Rejestracja:FORMULARZ REJESTRACYJNY  (uczestnictwo w wydarzeniu jest nieodpłatne)

Uwaga: zapisy na seminarium zostały zakończone. Dziękujemy bardzo za zainteresowanie.

Klauzula informacyjna 

Przygotowanie młodzieży do społecznej i obywatelskiej partycypacji poprzez stworzenie jej odpowiedniej przestrzeni i adekwatnych narzędzi uczestnictwa w życiu szkoły, społeczności lokalnej, itd. ma nie tylko walor perspektywiczny – wychowanie zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwia ono przede wszystkim kształtowanie rzeczywistości, dla której punktem odniesienia są potrzeby i aspiracje młodych ludzi oraz ich samorozwój, bycie tu i teraz na zasadach i warunkach, które są przyjazne wszystkim.

Przyjrzymy się wspólnie międzynarodowym i polskim dobrym praktykom w zakresie partycypacji młodzieży po to, aby czerpiąc z nich inspirację do własnych działań w pracy, współpracy i kontaktach z młodzieżą, tworzyć inkluzywny i przyjazny świat. Poznamy się po to by móc się wspierać.

Tutaj znajdziesz SPRAWOZDANIE Z SEMINIARIUM

 

 

7. Raport i rekomendacje

W tej sekcji znajdziesz raporty, rekomendacje i inne istotne dokumenty, które powstały na różnych etapach projektu oraz materiały dodatkowe powstałe poza projektem, ale odnoszące się do działań realizowanych w jego ramach.

5. Raport i rekomendacje

Publikacje dot. dialogu społecznego, w tym deliberaterii:

Ólafsson, J., Nordal, S. (2021). "Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020", PHIRB RS 1/2021, Częstochowa: Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB)

Faracik, B., Wardak, A. (red.). (2021). "#deliberateria: przestrzeń do dialogu. Studium przypadku", PHIRB RS 2/2021, Częstochowa: Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB)

Podsumowanie projektu:

Podsumowanie projektu

Summary of the project

Dokumenty dotyczące 1. KPD:

Odpowiedzi uzyskane na wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. efektywności wdrożenia działań przewidzianych w 1. KPD (na lata 2017-2020).

Dokumenty dotyczące 2. KPD:

Rekomendacje zgłoszone przez PIHRB i Koalicję CSR Watch Polska do wybranych ministerstw zanim rząd opublikował projekt 2.KPD.

Projekt Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2021-2024”

Wyniki ankiety online zrealizowanej w ramach konsultacji projektu 2 KPD.

Uwagi i rekomendacje Koalicji CSR Watch Polska dot. projektu 2. KPD

lipiec 2021

Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ na lata 2021-2024

Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ na lata 2021-2024 (2nd National Action Plan for 2021-2024 - Poland) - ENGLISH VERSION

Wnioski o udostępnienie harmonogramu działań wdrażających 2 Krajowy Plan Działań

Odpowiedzi administracji publicznej dot. harmonogramu działań wdrażających 2 Krajowy Plan Działań

Inne publikacje:

Szlendak, M., Wardak, A., „Deliberateria – nowy model dialogu społecznego jako narzędzie demokracji polskich samorządów” w D. Sadowska, „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”, 2022

Faracik, B., Szlendak M., „Drugi Krajowy Plan Działań na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka”, w M. Kilanowski (red.), „Biznes i prawa człowieka – 10 lat wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka”, UN Global Compact Network Poland, grudzień 2021, str. 42-50 raportu

Faracik, B., „Krok po kroku”, w: M. Kilanowski (red.) „Biznes i prawa człowieka – 10 lat wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka”, UN Global Compact Network Poland, grudzień 2021, str. 92-94

Faracik, B., Komentarz „Odpowiedzialność 2021-2022”, „Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR”, 25. edycja, grudzień 2021, strona 4

Skip to content