Prawa człowieka to także prawa kobiet. List otwarty.

Prawa człowieka to także prawa kobiet. List otwarty.

Ponad 140 organizacji społeczeństwa obywatelskiego podpisało list otwarty do decydentów UE w dotyczący praw kobiet w kontekście odpowiedzialności korporacyjnej i należytej staranności. Czytamy w nim m.in.:

„W Międzynarodowym Dniu Kobiet składamy hołd wszystkim kobietom, dziewczętom i osobom o odmiennej płci, które bronią praw człowieka i środowiska. Tym, które walczą z dyskryminacją, nierównością i przemocą ze względu na płeć w miejscu pracy oraz chronią prawa do środowiska, ziemi i ludności rdzennej w kontekście działalności gospodarczej. […]

Zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (UNGP) oraz wytycznymi OECD, firmy powinny być zobowiązane do zwrócenia szczególnej uwagi na rzeczywiste i potencjalne negatywne skutki dla grup lub populacji, których podatność na zagrożenia lub marginalizację jest większa, (w tym) kobiety i osoby o zróżnicowanej tożsamości płciowej. […]

W związku z kluczowymi głosowaniami w Parlamencie Europejskim i zbliżającymi się negocjacjami trójstronnymi nad Dyrektywą CSDD,  niezbędne jest, aby wszystkie trzy instytucje UE wykorzystały tę szansę i zapewniły, że CSDDD będzie efektywna i dostosowana do potrzeb płci. W szczególności wzywamy do tego, aby CSDDD:

 1. Wyraźnie uznała, że negatywne skutki działalności przedsiębiorstw nie są neutralne pod względem płci
 2. Objęła cały łańcuch wartości firm
 3. Objęła  wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości
 4. Zapewniła ochronę praw kobiet
 5. Zapewniła dostęp do  wymiaru sprawiedliwości

Ponadto wzywamy wszystkie trzy instytucje UE do zapewnienia wrażliwości na płeć w całym procesie due diligence. W szczególności CSDDD powinna:

 1. Wymagać od firm by angażowały interesariuszy z uwzględnieniem płci
 2. Zapewnić, że procesy identyfikacji ryzyka przez przedsiębiorstwa są uwrażliwione na płeć
 3. Wprowadzić wymóg gromadzenia i wykorzystywania danych, które nie są zagregowane.
 4. Zapewnić, że procesy naprawcze w firmach odzwierciedlają specyfikę płci
 5. Zapewnić  takie praktyki zakupowe, które uwzględniają płeć.

Cały list w wersji oryginalnej wraz ze wszystkimi argumentami wspierającymi postulaty, można przeczytać tutaj:

OECD Watch edukuje – czyli należyta staranność bez tajemnic

OECD Watch edukuje – czyli należyta staranność bez tajemnic

OECD Watch to globalna sieć organizacji społeczeństwa obywatelskiego, która zrzesza ponad 130 członków w ponad 50 krajach. Kluczowym celem OECD Watch jest informowanie i doradzanie globalnej społeczności organizacji pozarządowych, jak korzystać z Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (Wytyczne OECD) i związanego z nimi mechanizmu skargowego. Nadrzędnym celem jest sprawienie, by korporacje działały odpowiedzialnie, a w przypadku ich niewłaściwego postępowania, by poszkodowane osoby miały dostęp do środków zaradczych.

Do realizacji tych celów, konieczne jest zrozumienie samych Wytycznych OECD, jak i instrumentów z nimi związanych (np. procesu due diligence, czy roli Krajowego Punktu Kontaktowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie obejrzyj serię filmów edukacyjnych na ten temat przygotowanych przez OECD Watch.

Foto: siedziba OECD w Paryżu

 

Podsumowanie roku 2022

Podsumowanie roku 2022

Szanowni Państwo, 
W nowy rok wchodzimy bogatsi o ważne doświadczenia, dokonania i przemyślenia wynikające m.in. z działań w bardzo dla nas intensywnym, ale i satysfakcjonującym roku 2022. Oto ich przegląd:

 • Wojna w Ukrainie. Nie da się nie zacząć od niej. Szokująca agresja Rosji na naszych wschodnich sąsiadów 24 lutego 2022 r. rzuciła cień na wszystkie nasze działania. Oprócz aspektu osobistego (mamy na Ukrainie przyjaciół i bliskich współpracowników), ważny był dla nas oczywiście aspekt biznesu i praw człowieka w kontekście konfliktu zbrojnego. Wojna brutalnie odsłoniła słabości systemu prawnego, który ma chronić ludzi, a który pozwala firmom wykorzystywać wojnę na swoją korzyść. Oto nasze najważniejsze działania w tym zakresie:
  • Oświadczenie wydane w reakcji na wojnę rozpoczętą przez Rosję na Ukrainie: „Zjednoczeni z Ukrainą”.
 • Współorganizacja webinarium realizowanego przez Ukraiński Narodowy Uniwersytet Prawa im. Jarosława Mądrego : „Business conduct in times of war”.
 • Zaangażowanie w działania wspierające pracowników naukowych z Ukrainy.
 • Udział w webinarze „Rapid response session on BHR in the Ukrainian conflict”, zorganizowanym przez Essex Law School na University of Essex, UK.
 • Udział w dyskusji panelowej„War economies, human rights and responsible business practices: Recent challenges from Ukraine, Russia, and beyond”, zorganizowanym przez Nova University w Ljubljanie.
 • Dołączenie do grona sygnatariuszy listu otwartego w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w rejonach konfliktu.
 • Dołączenie do grona sygnatariuszy deklaracji B4Ukraine.
 • Finał projektu Prawa Człowieka i Biznes – dialog społeczny post-COVID 19. Projekt, który toczył się głównie w 2021 r., a którego częścią były m.in. pilotażowe konsultacje w miastach (tzw. #deliberaterie) dotyczące kluczowych kwestii z obszaru biznesu i praw człowieka, a przede wszystkim działania związane z konsultacjami i koordynacja uwag organizacji społeczeństwa obywatelskiego do projektu 2. Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. Biznesu i praw człowieka, zakończył się seminarium w dniu 10 stycznia 2022 r., obejmującym zagadnienie partycypacji młodzieży.
 • CEE & Central Asia Summer Academy on Human Rights and Business. Pierwsza edycja “Letniej Akademii Praw Człowieka i Biznesu”, tak potrzebna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej jest naszą dumą i chlubą. Możliwy dzięki grantowi – projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – i współorganizowany z Ukraińskim Norodowym Uniwersytetem Prawa im. J. Mądrego w Charkowie pięciodniowy, intensywny kurs z zakresu praw człowieka i biznesu, zgromadził grono wyśmienitych teoretyków i praktyków oraz świetną i niezwykle geograficznie zróżnicowaną (10 krajów) grupę osób uczestniczących. Zasadniczą część Akademii ukończyło 27 osób. Wyróżnieniem i uznaniem naszego dotychczasowego dorobku eksperckiego było przyjęcie naszego zaproszenia do współpracy przy Summer Academy przez Global Business Initiative for Human Rigths, ICRCUNDP.  Program oraz informacje o ekspertach są dostępne na stronie Akademii. Warto dodać, że projekt nadal trwa. Absolwentki i Absolwenci, którzy zdecydowali się na napisanie prac w postaci studium przypadku wciąż pracują nad nimi pod okiem tutorów – wiodących ekspertów na świecie w zakresie praw człowieka. Czeka nas również konferencja podsumowująca, o szczegółach której będziemy oczywiście informować.
  • Akademia, dostępna wyłącznie dla zakwalifikowanych uczestników, była uzupełniona o serię tematycznych webinariów otwartych dla każdego. Wciąż można je obejrzeć.
 • “Letnia Akademia”, choć sama w sobie jest już dużym przedsięwzięciem, realizowana jest w ramach większego projektu pt.: Latarnicy – Sieć Współpracy na rzecz Praw Człowieka w Biznesie. W realizację projektu zaangażowani są – obok PIHRB, jako lidera – także partnerzy z Ukrainy: Ukraiński Narodowy Uniwersytet Prawa im. Jarosława Mądrego w Charkowie i z Islandii: Stowarzyszenie Alda oraz Rzecznik Praw Dziecka. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Ważną częścią projektu były:
 • Wizyta studyjna na Islandii. Informację na jej temat można przeczytać tutaj.
 • Webinarium z podsumowaniem współpracy i wnioskami nt. kooperacji biznesu z NGOsami.
  • Raport „Transparency, Codes of Ethics and the Relationship Between NGOs and Business”, który w tej chwili jest w redakcji i wkrótce zostanie opublikowany.
 • Publikacje i Raporty
  • Premiera angielskiej i rosyjskiej wersji publikacji „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji”, która w j. polskim ukazała się w czerwcu 2021 r. Link do webinarium promującego publikację znajduje się tutaj. Przeczytaj również więcej na stronie Center for International Business Enterprise.
  • Nasz tekst dot. podwyższonej należytej staranności w zakresie praw człowieka w czasie wojny został opublikowany w raporcie „Biznes i prawa człowieka – czas globalnych przemian” pod redakcją dr hab. Marcina Kilanowskiego, wydanym przez Global Compact Network Poland.
  • Prezentacja „UNDP Scoping Study findings on the Implementation of UNGPs in Eastern Europe and Central Asia” wraz z Addendum podczas regionalnego forum ONZ. Publikacja ukaże się w 2023 r. Więcej w naszej sekcji: Prezentacje i wystąpienia eksperckie.
 • Działania rzecznicze w 2022 r. skupiały się głównie wokół Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ten wielowątkowy dokument przechodził w 2022 r. przez negocjacje w Radzie, by na przełomie roku wejść w fazę głosowania nad poprawkami do pierwotnego projektu Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim. Dla nas istotne było to, aby w dyskusji nad kształtem dyrektywy bardzo wyraźnie wybrzmiał głos i stanowisko społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczyliśmy i organizowaliśmy spotkania i webinaria, pisaliśmy listy, wysyłaliśmy analizy i oficjalne stanowiska. Oto wybrane działania w tym zakresie:

Jak zawsze staramy się być na bieżąco i zgodnie ze swoją misją, działać na rzecz przestrzegania praw człowieka poprzez działania eksperckie, rzecznicze, edukacyjne m.in. w oparciu o krajowe i międzynarodowe sieci ekspertów. W 2023 r. planujemy m.in.  kontynuację działań związanych z rzecznictwem dot. CSDDD. Dziękujemy, że jesteś z nami!

 

 

Panie ministrze, proszę zagłosować na „TAK”

Panie ministrze, proszę zagłosować na „TAK”

Już w najbliższy czwartek, 1 grudnia, prawdopodobnie zakończy się pierwsza runda negocjacji w sprawie Dyrektywy CSDD (Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju).

Piszemy „prawdopodobnie”, bo wszystko zależeć będzie od głosowania ministrów, którzy przyjadą na spotkanie COMPET (Rada ds. konkurencyjności).

Tekst w negocjowanym obecnie kształcie z pewnością nie jest marzeniem społeczeństwa obywatelskiego, ale uważamy, że powinien zostać przyjęty i poddany dyskusjom na dalszych etapach legislacyjnych. Blokowanie go teraz może bardzo negatywnie odbić się na kształcie przyszłej dyrektywy.

Dlaczego to jest tak ważne? Choć nazwa dyrektywy bezpośrednio na to nie wskazuje, ten projekt Komisji Europejskiej na długo zdefiniuje podejście do ochrony PRAW CZŁOWIEKA oraz stworzenia mechanizmów naprawczych w przypadku ich łamania. Dokładnie z tego powodu społeczeństwo obywatelskie w całej Europie uważnie śledzi rozwój prac nad tym dokumentem.

50 organizacji SO skierowało wczoraj list to właściwych ministrów, którzy spotkają się na czwartkowych negocjacjach. Załączamy treść listu poniżej.
Można również zapoznać się z angielską wersją listu opublikowaną przez European Coalition for Corporate Justice.

 

Inwestorzy chcą ambitnej i skutecznej dyrektywy CSDD

Inwestorzy chcą ambitnej i skutecznej dyrektywy CSDD

142 sygnatariuszy (reprezentujących aktywa wartości około 1,5 biliona USD ) z zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji Europejskiej dotyczący Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) oraz jej cel, jakim jest zakotwiczenie kwestii praw człowieka i ochrony środowiska w działalności i w ładzie korporacyjnym spółek.

Dołącz do nas na sesję dot. EŚW podczas 11. Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka już 28 listopada 2022!

Dołącz do nas na sesję dot. EŚW podczas 11. Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka już 28 listopada 2022!

Już w poniedziałek, 28 listopada br., o godzinie 10.00 zapraszamy na poświęconą EŚW sesję – jedną z dwóch sesji rozpoczynających 11. Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka – współorganizowaną po raz kolejny przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (Polish Institute for Human Rights and Business) wraz z UN Working Group Business and Human Rights oraz Yaroslav Mudryi National Law University (z niezastąpioną Olena Uvarova jako moderatorką).

W tym roku, zgodnie z tematem przewodnim Forum, skupimy się na dialogu z interesariuszami – w szczególności osobami świadczącymi pracę – w Europie Środkowo-Wschodniej oraz krajach Kaukazu.

Udział w Forum wymaga rejestracji ale na szczęście – dzięki formule hybrydowej – nie wymaga wizyty w Genewie 🙂

Szczegółowe informacje o sesji są dostępne na dedykowanej jej stronie oraz poniżej, zaś inforamcje o Forum znajdziecie tutaj:

 

CENTRAL AND EASTERN EUROPE: REGIONAL TRENDS & STAKEHOLDER DIALOGUE 

Interpretation available in English and Russian

Session organized by the UN Working Group on Business and Human Rights, in collaboration with Polish Institute for Human Rights and Business (PL) and Y. Mudryi National Law University (UA)

Brief description of the session:
In the Central and Eastern Europe (CEE) region, following the transition from centrally-planned economies to capitalism, legal frameworks are often designed to promote the private sector. In some cases, particularly where there is entrenched corruption, this can lead to business exemptions from their obligations to respect human rights. In addition, informal employment and unemployment are increasingly widespread problems in the region, while legislation is lagging behind, leaving those working in the gig economy vulnerable and unprotected. These issues are being exacerbated and perpetuated by toxic working culture, ‘feudal’ management styles and a lack of engagement with stakeholders in the region. In this context, the upcoming European Union framework on mandatory human rights due diligence – which will have a spillover effect on the broader region due to supply chain structures – has a chance to provide an opportunity to address some of these issues, but risks sending insufficiently strong signals about the importance of meaningful and safe stakeholder engagement.

Key objectives of the session:
The session aims to touch on:

 • New forms of labour relationships, with a focus on flexibility and vulnerability
 • Importance of stakeholder dialogue
 • De-regulation and its impact on labour rights
 • Gender discrimination in the workplace
 • Provision of essential goods and services during armed conflict while ensuring respect for the rights of their employees
 • Voluntary and mandatory human rights due diligence (HRDD), including heightened HRDD

Key discussion questions:

 • How should vulnerable labour relationships be challenged and corrected/improved?
 • What characterizes a good and meaningful stakeholder dialogue with workers (employees, contracted workers, temporary workers, delegated workers, people employed on civil law contracts, people on involuntary self-employement on B2B contract, etc.)?
 • How should effective remedies be designed and implemented, and how should access to them be secured and ensured?

Background to the discussion:
The region faces a multitude of issues, which range from unfruitful efforts to develop strategies on labour law protections, to challenges to uphold workers’ rights during crises, including the COVID-19 pandemic and Russia’s invasion of Ukraine. This general context makes the position of employees especially precarious and increases vulnerabilities of those who suffer from discrimination and don’t have access to effective remedies. To address these issues, among others, requires efforts from States, business and CSOs to develop mechanisms to avoid the risk of silence on salient human rights abuses in labour relationships.

Additional background documents:

Skip to content