PIHRB na Warsaw Humanitarian Expo 2019, 11. 06.2019

W dniu 11 czerwca 2019 r. w ramach Warsaw Humanitarian Expo w w sali C Ptak Expo, odbyła się dyskusja panelowa pt. „Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka, czyli jak wspierać poszanowanie praw człowieka i nie przyczynić się do kryzysu humanitarnego” zorganizowana przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB), Fundację Światło dla Afryki oraz Fundację Lex Nostra. W czasie panelu omówione zostały wyzwania stojące przed biznesem w przypadku zagranicznych inwestycji w krajach Globalnego Południa a w szczególności w Afryce.

Omówiona została perspektywa biznesowa, lokalnych społeczności, szansy i wyzwania związane z poszanowaniem praw człowieka w biznesie, również w sytuacjach konfliktu zbrojnego w oparciu o wytyczne przyjęte przez Radę Praw Człowieka ONZ, które stanowią kluczowe narzędzie w regulowaniu kwestii poszanowania praw człowieka przez biznes.  Paneliści, w oparciu o własne doświadczenia dyskutowali o tym, kiedy wycofać się z kraju objętego konfliktem, jakie role odgrywają organizacji pozarządowe w realizowaniu inwestycji i jakie procesy oraz narzędzia mogą zmniejszać ich negatywny wpływ na lokalną społeczność i środowisko.

Prezeska PIHRB w gronie edytorów czasopisma naukowego „The Business and Human Rights Journal” publikowanego przez Cambridge University Press.

Prezeska PIHRB w gronie edytorów czasopisma naukowego „The Business and Human Rights Journal” publikowanego przez Cambridge University Press.

Z przyjemnością informujemy, że Beata Faracik, prezeska instytutu, została zaproszona do grona członków panelu edytorów sekcji „Developments in the Field czasopisma naukowego „The Business and Human Rights Journal” Cambridge University Press.

To dla nas duże wyróżnienie, będące wyrazem docenienia naszej wiedzy i działań na rzecz kształtowaniu ram prawnych i polityk istotnych z punktu wiedzenia praw człowieka i biznesu.

Zgromadzenie Ogólne Koalicji ECCJ po raz pierwszy w Polsce! 7-8 maja 2019

Zgromadzenie Ogólne Koalicji ECCJ po raz pierwszy w Polsce! 7-8 maja 2019

W dniach 7-8 maja 2019 r. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu miał przyjemność być gospodarzem dwudniowego Zgromadzenia Ogólne ECCJ – European Coalition for Corporate Justice, które po raz pierwszy odbyło się w Polce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 20 organizacji członkowskich ECCj oraz gości reprezentujących organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką poruszaną na spotkaniu oraz prawników.

W czasie spotkania uczestnicy mieli okazję posłuchać o poziomie poszanownia praw człowieka w kontekście biznesu w Polsce ale i podyskutować z członkiem Grupy Roboczej ONZ dot. biznesu i praw człowieka nt. potrzeby wypracowania umowy międzynarodowej w obszarze praw człowieka i biznesu.

Ponadto po ciekawej dyskusji dołączyła do Koalicji organizacja reprezentująca koalicję/platformę narodową Luxemburga.

Ze szczegółową Agendą spotkania można się zapsdoznać tutaj.

Strona internetowa European Coalition for Corporate Justice

Artykuł ekspertek PIHRB w specjalnym dodatku Rzeczpospolitej i Parkietu nt. biznesu odpowiedzialnego w Polsce (20 marca 2019 r.)

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną edycją dodatku do Rzeczpospolitej i Parkietu dedykowanego biznesowi odpowiedzialnemu w Polsce, który ukazał się w dniu 20 marca 2019 r.
Wśród wielu ciekawych artykułów znajdziecie i artykuł autorstwa ekspertek PIHRB – Beaty Faracik i Agaty Mężyńskiej – prezentujący wyniki badań dot. raportowania niefinansowego w obszarze praw człowieka w Polsce zrealizowanych w ramach projektu Valuing Respect, kierowanego przez Shift.

Link do publikacji: Biznes odpowiedzialny w Polsce, 20.03.2019

Link do artykułu: Faracik B., Mężyńska A., „Z głową czy na pokaz? Raportowanie informacji niefinansowych w obszarze praw człowieka”, Rzeczpospolita, Dodatek: Biznes odpowiedzialny w Polsce, 20 marca 2019 r.

Debata Rzeczpospolitej nt. biznesu i praw człowieka, 27 lutego 2019 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie AR-303069915.jpg

W dniu 27 lutego 2019 r., a więc rok po cyklu trzech debat nt biznesu i praw człowieka zorganizowanych zimą 2018 r. w siedziebie Rzeczpospolitej odbyła się kolejna debata dedykowana tej problematyce.

W debacie udział wzięli: Ambasador Agnieszka Wielowieyska (MSZ), Danuta Kędzierska (TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.), Prof. Witold Klaus (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, PAN), Anna Wicha (Adecco Poland, Polskie Forum HR), Monika Kulik (Orange Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu) oraz Beata Faracik (Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu). Debatę prowadziła redaktor Anita Błaszczak.

Uczestnicy debaty „Rzeczpospolitej” dyskutowali m.in. o tym co o ochronie praw człowieka mówi polskie prawo, jak ta ochrona wygląda z punktu widzenia pracodawcy i konsumenta, gdy coraz więcej polskich firm ma poddostawców za granicą, a wśród pracowników rośnie udział imigrantów zarobkowych z zagranicy, zwracając uwagę, że pomimo rosnącej liczby dobrych praktyk w tej dziedzinie, nadal jest jeszcze sporo do zrobienia.

Z artykułem podsumowującym debatę można się zapoznać tutaj.

Krótkie podsumowanie video debaty jest dostępne tutaj.

SDG 8: Komentarz Joanny Szymonek w ramach Kampanii 17/17

Trwa realizowana przez firmę CSR Consulting Kampania 17/17, która jest drugim etapem programu SDGs​ w PRAKTYCE. Jej celem jest zachęcenie i wsparcie firm w przełożeniu Celów Zrównoważonego Rozwoju na strategie biznesowe i polityki CSR. W ósmym tygodniu trwania kampanii, poświęconym celowi 8. – promowaniu stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi, o komentarz ekspercki została poproszona Joanna Szymonek, współzałożycielka i Przewodnicząca Rady Fundacji PIHRB.  W swoim komentarzu podkreśliła, jakie szanse dla biznesu niesie realizacja celu 8-smego, a także znaczenie zaleceń do stosowania godziwego zatrudnienia, które znajdują się m.in. w „Wytycznych OECD ds. Przedsiębiorstw Wielonarodowych”, odnośnie których dodała, że:

“Warto zauważyć, iż tutaj niekoniecznie chodzi o płacę minimalną, ale zaspokajającą potrzeby pracowników. Taki zapis sugeruje by nie wykorzystywać instytucjonalnej słabości systemu kraju goszczącego oraz regulacji, które nie chronią przed ubóstwem swoich obywateli.”

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem w całości poniżej lub na stronie Kampanii 17/17 , w ramach której został on pierwotnie opublikowany.

 

GODNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY.

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne
i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

Jest to cel, który dla biznesu międzynarodowego, stanowi ogromne wyzwanie, gdyż dotyka najważniejszej współcześnie kwestii tj. optymalizacji kosztów działania przedsiębiorstw, szczególnie kosztów pracy.

Rozpatrując realizację Celu 8 w kontekście szans dla biznesu warto uwzględnić, że:

  • przestrzeganie regulacji krajowych i międzynarodowych dotyczących zatrudnienia i prowadzenia inwestycji zagranicznych jest zobowiązaniem biznesu tak jak przestrzeganie innych przepisów prawa i zasad postępowania, jest także punktem wyjścia dla realizacji Celu 8,
  • nieprzestrzeganie zasad międzynarodowych i przepisów prawa prowadzi do pogłębiania się nierówności społecznych, a to jak twierdzi Thomas Pikkety zawsze prowadziło do niepokoju społecznego, który na poziomie firmy może przybrać formę kosztownego strajku, ale także łagodniejszych, systematycznych i także brzemiennych w koszty zachowań organizacyjnych przejawiających się w anomiach pracowniczych*, prezetneizmie**, wysokiej fluktuacji kadr itp.,
  • przestrzeganie krajowych i międzynarodowych standardów oraz stosowanie odpowiednich polityk i procedur w obszarze godziwego zatrudnienia może stanowić warunek nawiązania współpracy szczególnie z tymi firmami, które podejmują wyzwanie w zakresie zapewnienia godziwej pracy i wytwarzania wartości gospodarczej i społecznej oraz tego samego wymagają od swoich partnerów w biznesie,
  • w długim okresie nie jest możliwe budowanie przewagi konkurencyjnej na niskich kosztach pracy, podniesienie płac wymusza poszukiwanie innych źródeł przewagi konkurencyjnej i usprawniania mechanizmów funkcjonowania firmy w celu obniżenia kosztów działalności, np. kosztów zarządu, administracji czy też inwestycji w innowacje,
  • biznes nie działa w próżni, a niektóre innowacyjne rozwiązania mogą być kosztowne, zatem konieczne jest finansowa pomoc Państwa i innych instytucji by wspierać biznes w generowaniu wartości społecznej,
  • pracownik to także konsument i klient.

Zalecenia do stosowania godziwego zatrudnienia znajdują się także w Wytycznych OEDC ds. Przedsiębiorstw Wielonarodowych, które wskazują, iż „w sytuacji gdy przedsiębiorstwa działają w krajach rozwijających się, gdzie nie istnieją porównywalni pracodawcy, należy zapewnić najlepsze możliwe wynagrodzenie, świadczenia i warunki pracy mieszczące się w polityce rządu. Powinny być one odpowiednie do pozycji gospodarczej przedsiębiorstwa, przy czym także co najmniej wystarczające do zaspokojenia potrzeb pracowników ich rodzin”.

Warto zauważyć, iż tutaj niekoniecznie chodzi o płacę minimalną, ale zaspokajającą potrzeby pracowników. Taki zapis sugeruje by nie wykorzystywać instytucjonalnej słabości systemu kraju goszczącego oraz regulacji, które nie chronią przed ubóstwem swoich obywateli. Oznacza to zmianę postępowania wielu firm, bez której niemożliwa jest zapewnienie godziwej pracy i sprawiedliwego, zrównoważonego rozwoju.

Autor: Joanna Szymonek, Przewodnicząca Rady PIHRB

 

– – –

* Anomia pracownicza to zjawisko polegające na systematycznym występowaniu u pracowników lub (częściej) w grupach pracowniczych zachowań doprowadzających organizację do wymiernych strat finansowych. Patrz np. D. Ambroziak, M. Maj. (2013). Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Problem anomii pracowniczej – diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

** Prezenteizm – zjawisko nieefektywnej obecności w pracy. Patrz np. M. Malińska, Medycyna Pracy  2013 64(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content